Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gorchymyn i dorf gŵyl ‘gadw’n ddiogel, aros gartref’

Gyda Gŵyl Elvis eleni wedi’i chanslo, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Heddlu De Cymru yn dweud wrth bobl am beidio â theithio i Borthcawl dros benwythnos 25-27 Medi, ac osgoi ymgynnull mewn niferoedd mawr yn y dref.

Mae’n dilyn y cynnydd mewn achosion o Covid-19 ledled ardal De Cymru, sydd eisoes wedi arwain at ddatgan cyfyngiadau symud lleol ledled Caerffili a newidiadau newydd i reolau Llywodraeth Cymru o ran faint o bobl all gyfarfod dan do.

Er bod y trefnwyr wedi canslo’r ŵyl breifat boblogaidd fis diwethaf o ganlyniad i’r coronafeirws Covid-19, mae’r awdurdodau’n parhau’n bryderus y bydd pobl yn dal i deithio i Borthcawl mewn niferoedd mawr.

Ein neges ni i unrhyw un sy’n siomedig nad yw Gŵyl Elvis yn cael ei chynnal eleni ond sy’n bwriadu ymweld â Phorthcawl i ddathlu beth bynnag yw iddynt beidio â gwneud hynny – meddwl ddwywaith, cadw’n ddiogel ac aros gartref. Er gwaethaf gwaith caled ac ymdrechion y pum mis diwethaf, rydyn ni’n dechrau gweld cynnydd mewn achosion positif o Covid-19 ledled De Cymru, yn bennaf am nad yw pawb yn dilyn y camau syml sy’n ofynnol er mwyn cadw pobl yn ddiogel.

Bydd sut rydyn ni’n ymddwyn yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf yn penderfynu i raddau helaeth a fydd yr achosion yn gwaethygu, neu a allwn ni barhau i weithio tuag at oresgyn y pandemig unwaith ac am byth. Gallwn wneud hyn drwy weithredu’n gyfrifol, a meddwl yn synhwyrol.

Boed drwy beidio ag ymgynnull mewn niferoedd mawr, cadw ddau fetr ar wahân bob amser, golchi ein dwylo yn rheolaidd, defnyddio diheintydd, gweithio o gartref gymaint â phosib neu wisgo gorchudd wyneb mewn gofod cyhoeddus caeedig, mae pob ymdrech syml yn helpu. Mae gwefan Llywodraeth Cymru yn cynnig adnoddau amrywiol a gwybodaeth ddiweddar am y pandemig, yn ogystal â chyngor ar sut gallwch chi gael cefnogaeth. Dylai unrhyw un sy’n datblygu tymheredd uchel, peswch newydd, parhaus neu sy’n sylwi ar newid yn eu synnwyr arogl neu flasu gael prawf coronafeirws cyn gynted â phosib, a hunanynysu ar unwaith.

Dywedodd yr Arweinydd, Huw David

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y