Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gofynnir i gyflogwyr ddilyn pum cam allweddol er mwyn helpu i gadw pobl yn ddiogel yn y gwaith

Wrth i nifer cynyddol o fusnesau ailagor, gofynnir i gyflogwyr ddilyn pum cam allweddol er mwyn helpu i gadw pobl yn ddiogel yn y gwaith.

Mae'r camau, a nodir gan Lywodraeth Cymru, fel a ganlyn:

 1. Cynhaliwch asesiad risg COVID-19
 2. Cymerwch fesurau ymarferol er mwyn gallu gweithio'n ddiogel a rhowch y mesurau Profi Olrhain Diogelu ar waith yn y gweithle
 3. Helpwch staff i weithio gartref lle bo hynny'n bosibl
 4. Cynhaliwch bellter corfforol o 2 fetr mewn adeilad sy'n agored i'r cyhoedd a lle mae gwaith yn cael ei wneud, lle bo hynny'n bosibl
 5. Lle nad yw pobl yn gallu cadw at bellter o 2 fetr, rheolwch y risg o ddod i gysylltiad â COVID-19

Wrth i lawer o fusnesau ailagor mae'n rhaid iddynt wneud hynny'n ddiogel mewn ffordd sy'n cydymffurfio â rheoliadau y coronafeirws yn ogystal â rhwymedigaethau cyfreithiol eraill a osodir ar gyflogwyr fel deddfwriaeth iechyd a diogelwch. Bydd asesiad risg COVID-19 yn rhoi sylw arbennig i weld a yw'r bobl sy'n gwneud y gwaith yn agored iawn i niwed o ganlyniad i'r coronafeirws. Mae asesiadau risg yn ofyniad cyfreithiol ar gyfer menywod beichiog, ac nid yw maint y busnes yn effeithio ar hynny.

A, lle nad yw gweithio gartref yn rhesymol ymarferol, dylai'r rhai sy'n gyfrifol am weithleoedd neu adeiladau sy'n agored i'r cyhoedd, sicrhau bod popeth o fewn rheswm yn cael ei wneud i gynnal pellter o 2 fetr rhwng pobl tra'u bod yn gweithio, gan gynnwys lleoliadau awyr agored - mae hwn yn ofyniad cyfreithiol yng Nghymru o dan reoliadau’r coronafeirws.

Mae'n hanfodol bod cyflogwyr yn sicrhau eu bod yn gyfarwydd â'r wybodaeth ddiweddaraf a'r canllawiau perthnasol er mwyn sicrhau bod ein gweithleoedd a'n cwsmeriaid yn cael eu cadw mor ddiogel â phosibl yn ystod y cyfnod hwn.

Dywedodd arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Huw David

Lle nad yw pobl yn gallu cadw at y rheol i gadw pellter o ddau fetr a lle mae angen i weithwyr weithio'n agos at ei gilydd, dylid cymryd pob mesur rhesymol i leihau'r posibilrwydd o ddod i gysylltiad â COVID-19, er enghraifft trwy wneud y canlynol:

 • cyfyngu ar lefel y rhyngweithio wyneb yn wyneb
 • defnyddio rhwystrau corfforol
 • mwy o hylendid gan gynnwys glanhau arwynebau a golchi dwylo'n drylwyr am 20 eiliad gyda sebon a'u sychu'n drylwyr, neu ddefnyddio geliau llaw sy'n cynnwys alcohol, cyn ac ar ôl cyswllt agos
 • lleihau seiniau uchel sy'n arwain at bobl yn gorfod gweiddi drostyn nhw

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi canllawiau statudol ynghylch cymryd pob cam rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â COVID-19. Mae methiant i gymryd camau rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws yn drosedd yng Nghymru, a allai, ar gollfarn, arwain at ddirwy.

I gael arweiniad manwl penodol ar gyfer y sector ynghylch gweithio'n ddiogel yn ystod y pandemig neu i gwblhau asesiad risg COVID-19, ewch i wefan Cymru Iach ar Waith sy'n cynnwys llawer o wybodaeth gan sefydliadau megis Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Galw Iechyd Cymru a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch er mwyn helpu i gyfeirio busnesau at y canllawiau perthnasol.

Am ragor o wybodaeth ar Profi, olrhain, diogelu: canllawiau i gyflogwyr ewch i wefan Llywodraeth Cymru. Mae Profi, Olrhain, Diogelu yn gweithio drwy:

 • brofi'r sawl sy'n arddangos symptomau COVID-19 a gofyn iddynt hunanynysu tra’n cymryd prawf ac aros am ganlyniad
 • olrhain yr unigolion hynny sydd wedi bod mewn cysylltiad agos ag unigolyn sydd wedi cael canlyniad positif i brawf am COVID-19, gan ei gwneud yn ofynnol iddynt gymryd rhagofalon a hunanynysu am 14 diwrnod.

Chwilio A i Y