Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gofyn i ymwelwyr â chlwb rygbi fod yn wyliadwrus am symptomau’r Coronafeirws

Mae aelodau’r cyhoedd sydd wedi ymweld â Chlwb Rygbi Heol Y Cyw ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn 12 Medi yn cael eu cynghori i fod yn hynod wyliadwrus am symptomau’r Coronafeirws, a hunanynysu a threfnu prawf ar unwaith os bydd y symptomau’n ymddangos.

Mae’r cyngor yn cael ei roi am ein bod yn gwybod bod pobl sydd â’r Coronafeirws wedi ymweld â’r eiddo yn ystod eu cyfnod heintus ac mae nifer bychan o achosion a fu yno ar y dyddiad hwn wedi cael eu cysylltu’n ôl i’r Clwb.

Dywedodd Gemma Northey, Cadeirydd y Tîm Rheoli Digwyddiadau amlasiantaeth yn Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Rydyn ni’n ymwybodol o nifer bach o achosion yn gysylltiedig â Chlwb Rygbi Heol Y Cyw. 

“Rydyn ni’n cynghori aelodau’r cyhoedd wnaeth ymweld â’r eiddo ddydd Sadwrn 12 Medi i fod yn wyliadwrus am symptomau, a hunanynysu a chael prawf os byddant yn dechrau profi symptomau – dim ots pa mor fân yw’r symptomau.

“Os byddwch chi neu aelod o’ch teulu yn datblygu symptomau peswch, tymheredd uchel neu newid mewn synnwyr arogl neu flasu, mae’n rhaid i chi hunanynysu a threfnu prawf Coronafeirws yn brydlon i helpu i reoli lledaeniad yr haint.

“Mae gan y cyhoedd rôl hanfodol i’w chwarae mewn atal lledaeniad y Coronafeirws drwy gadw at gyfyngiadau lleol Llywodraeth Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn ogystal â chadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol – sef cadw ddau fetr oddi wrth bobl eraill, golchi eich dwylo yn rheolaidd gyda sebon neu ddefnyddio diheintydd seiliedig ar alcohol, a gweithio o gartref os yw hynny’n bosib.

“Mae’n rhaid i ni i gyd chwarae ein rhan i ddiogelu ein ffrindiau, ein teulu a’n hanwyliaid agored i niwed neu hŷn.”

Mae posib trefnu prawf Coronafeirws ar wefan Llywodraeth Cymru neu drwy ffonio’r rhif am ddim 119 rhwng 7am ac 11pm.                                            

Gyda'r twf yn y niferoedd o achosion a chyfyngiadau newydd ar waith bellach ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae'n gwbl hanfodol i ni ddilyn y canllawiau er mwyn lleihau'r posibilrwydd o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws a helpu i atal lledaeniad y feirws.

Os oeddech yn bresennol yn y digwyddiad hwn ac yn dangos symptomau megis tymheredd uchel, peswch parhaus newydd neu wedi colli synnwyr arogl a blas neu fod newid ynddo, mae angen i chi weithredu ar unwaith, er mwyn helpu ni i gadw chi, eich teulu a'ch ffrindiau yn ddiogel.

Arweinydd y cyngor, Huw David

Chwilio A i Y