Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gofyn i’r cyhoedd am eu barn ar newidiadau helaeth i drefniadau parcio

Gofynnir am farn trigolion ac ymwelwyr ar gyfyngiadau parcio newydd a allai gael eu gweithredu ar hyd glan y môr Porthcawl, dewisiadau mwy hyblyg ym Mae Rest, a newidiadau i dariffau parcio ceir ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno yr wythnos hon i gynnal adolygiad helaeth o barcio ceir yn lleol, sy’n golygu y caiff ymgynghoriad cyhoeddus ei gynnal dros yr haf ynghylch llawer o’r newidiadau a gynigir.

Ym Mhorthcawl, gwahoddir safbwyntiau ar y posibilrwydd o gyflwyno cyfyngiad ar aros ar hyd glan y môr a fyddai’n cyfyngu ceir i barcio am ddim mwy na dwy awr, heb gael dychwelyd o fewn dwy awr. Byddai’r cyfyngiadau yn berthnasol 365 diwrnod y flwyddyn rhwng 8am a 6pm.

Wrth esbonio’r meddylfryd y tu ôl i’r syniad, dywedodd y Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau: “Fel yr ydym ni i gyd yn ymwybodol, gall glan y môr Porthcawl fod yn hynod o brysur yn ystod yr oriau brig, felly byddai cyflwyno cyfyngiadau ar gyfnodau aros yn helpu i wella’r tagfeydd ac annog mwy o ddefnydd o feysydd parcio’r dref. Credir hefyd y byddai’r cynnig hwn yn helpu busnesau lleol gan y byddai mwy o drosiant o geir yn parcio yn y lleoedd ar lan y môr.

“Byddai’r cynllun a gynigir yn gweithredu ar hyd glan y môr o fynediad y ffair ar ochr ddwyreiniol y promenâd, ar hyd yr esblanâd a West Drive i’r gyffordd â Mallard Way.”

Gofynnir i’r cyhoedd hefyd am eu barn ar newidiadau ym Mae Rest a fydd yn cynnig mwy o ddewis a hyblygrwydd i ymwelwyr pan fyddant yn parcio yno. Ar hyn o bryd, yr unig ddewis sydd gan ymwelwyr yw talu £1 i barcio am un awr yn ystod misoedd yr haf neu dalu £2.80 i barcio drwy’r dydd.

Awgrymir taliadau newydd er mwyn i ymwelwyr gael dewis rhwng talu £1 i barcio am hyd at un awr, £2 am rhwng un a dwy awr, £3 am rhwng dwy a thair awr, neu dalu £4 i barcio trwy’r dydd.

Ni fyddai’r tariff yn newid yn ystod misoedd y gaeaf (o ddechrau mis Hydref i ddiwedd mis Mawrth) pan fyddai’n parhau i fod yn £1 am barcio drwy’r dydd.

Gan fod angen uwchraddio 22 o beiriannau talu ac arddangos ledled y fwrdeistref sirol er mwyn bod yn ddwyieithog i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg, cadarnhaodd Aelodau’r Cabinet y byddant yn achub ar y cyfle hwn i sicrhau bod yr holl beiriannau newydd yn derbyn taliadau â cherdyn.

Telir chwe deg y cant o’r taliadau am barcio ym maes parcio newydd y Rhiw ym Mhen-y-bont ar Ogwr â cherdyn, ac mae’n debygol y byddai dewis di-arian parod hefyd yn boblogaidd iawn mewn llawer o feysydd parcio eraill gan fod pobl yn aml yn cael trafferth i ddod o hyd i arian parod.

Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Mae Aelodau’r Cabinet hefyd wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch newidiadau posibl mewn meysydd parcio arhosiad byr ym Mhorthcawl a Phen-y-bont ar Ogwr i ddarparu mwy o anogaeth i ymwelwyr aros yn y dref yn hwy. Yr awgrym yw y bydd unrhyw un sy’n parcio am gyfnodau byr iawn o amser, fel hanner awr, yn talu ychydig yn fwy (50c yn hytrach na 30c) ond bydd unrhyw un sy’n parcio am fwy o amser yn talu llai (e.e. bydd unrhyw un sy’n parcio am rhwng tair a phedair awr yn talu £2.50 yn hytrach na £4).

Gofynnir am farn hefyd ar godi’r gost am barcio mewn meysydd parcio arhosiad hir sy’n golygu y byddai’n costio £1 i barcio am hyd at un awr yn hytrach na 70p. Bydd manylion llawn ar sut y caiff trigolion fynegi eu barn ar bob un o’r cynigion hyn yn cael eu cyhoeddi yn fuan.

Ychwanegodd y Cynghorydd Young: “Mae’n allweddol nodi bod angen i’r taliadau hyn am barcio ceir dalu am y costau gweithredol ac nad ydym ni’n cael cynyddu’r ffioedd er mwyn codi arian cyffredinol. Ar hyn o bryd, rydym yn cyfrannu at y gost o gynnal gwasanaethau parcio felly mae angen i ni gymryd rhyw fath o gamau i leihau’r diffyg a byddwn yn ystyried yr holl safbwyntiau a fynegir drwy’r ymgynghoriad cyhoeddus.”

Yn rhan o’r adolygiad parcio ceir, gwnaeth Aelodau’r Cabinet roi eu cymeradwyaeth i faes parcio’r Neuadd Fowlio a maes parcio Tremains ym Mhen-y-bont ar Ogwr gael eu newid yn lleoedd arhosiad hir, a bydd cost trwyddedau parcio i staff y cyngor ac aelodau etholedig yn cynyddu, a bydd cynllun treialu yn cyflwyno dau safle trydanu ar gyfer ceir trydan ym maes parcio’r Rhiw ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y