Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gofalwyr i dderbyn £500 ychwanegol am eu hymdrechion yn ystod Covid-19

Bydd gofalwyr maeth a lleoliadau oedolion yn cael cynnig taliad un tro gwerth £500 i gydnabod eu gwydnwch a’u hymrwymiad yn ystod y pandemig Covid-19.

Daw’r taliad ar ôl i ofalwyr gael eu galw i gefnogi plant ac oedolion mewn gofal gydag anableddau dysgu pan orfodwyd y cyfnod clo ledled y DU.

Er enghraifft, gofynnwyd i ofalwyr maeth gamu i mewn i hwyluso cyswllt plant â’u teuluoedd dros y ffôn neu drwy ddefnyddio Facetime. Yn aml, hwn oedd y tro cyntaf i ofalwyr gymryd y rôl hon ac ychydig iawn o amser oedd ganddynt i baratoi, cael hyfforddiant neu gyrchu cymorth.

I gydnabod eu gwydnwch a’u penderfynoldeb i ddarparu gofal o’r safon uchaf i blant, pobl ifanc ac oedolion ag anabledd dysgu drwy gyfnod heriol, bydd pob teulu lleoliad oedolion, gofalwyr maeth cartref a thai llety a gefnogir yn derbyn taliad un tro gwerth £500.

Dangosodd gofalwyr maeth a’r rhai sy’n cynnal llety a gefnogir lefelau uchel o wydnwch, gan gynnig y safonau uchaf o ofal i'r plant o’r oedolion a oedd yn cael gofal.

Gwnaethant ddangos ymrwymiad anhygoel a chwarae rôl sylweddol mewn diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion gydag anabledd dysgu agored i niwed yn ystod cyfnod o galedi eithafol.

Jane Gebbie, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Ar draws Cymru, mae prinder o bobl sy’n gallu darparu gofal maeth a thai llety a gefnogir i blant a phobl ifanc na all fyw gartref gyda’u teuluoedd genedigol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn galw ar bobl sydd â chartref gwag i ystyried maethu plentyn neu berson ifanc sydd angen cartref cariadus.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Maethu Cymru Pen-y-bont ar Ogwr i ddysgu mwy neu cysylltwch â’r tîm maethu ar 01443 425007.

Chwilio A i Y