Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gofal ger glan y môr

Gyda thywydd braf ar ei ffordd dros y diwrnodau nesaf, a'r rheol aros yn lleol wedi ei chodi erbyn hyn, sy'n gadael i bobl deithio'n bellach, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i atgoffa pobl i fod yn ofalus wrth fwynhau'r arfordir.

Mae’r môr o amgylch Bae Tywodlyd a Marina Porthcawl yn brysur tu hwnt pan geir tywydd braf, ac maent yn fannau poblogaidd ar gyfer gweithgareddau megis hwylio, canŵio, caiacio, gwyntsyrffio, syrffio barcud, padlfyrddio a nofio mewn dŵr agored.

Cyn plymio i'r dŵr

Waeth beth yw'r gweithgaredd, dylid gwirio rhagolygon tywydd a chyflwr y môr ymlaen llaw, i sicrhau eu bod yn addas. Mae'n rhaid i bob darn o offer fod yn addas i'w ddefnyddio, a dylid marcio enw a manylion cyswllt yn glir arnynt. Dylid hefyd gwisgo siaced achub a siacedi hynofedd bob amser.

Dylai pawb sy'n mynd i'r dŵr ddeall lle mae’r mannau bas a rhwystrau sydd ar y map, a rhowch wybod i rywun ar y lan i ble yr ydych am fynd. Dylech fod yn ymwybodol o offer a allai achosi niwed os y cyffyrddir ynddynt - er enghraifft, byrddau, esgyll, ffunennau a hwyliau - a chadw pellter diogel oddi wrth eraill allai fod yn y dŵr neu ar y traeth.

Mae dillad llachar, bwiau tynnu lliwgar a chapiau nofio yn helpu i fod yn amlwg yn y dŵr, ac argymhellir defnyddio bag bach i gario eitemau fel radio, ffôn symudol, fflachiau neu dortsh.

Nofio

Peidiwch â nofio y tu hwnt i'ch gallu, ac osgowch nofio ar eich pen eich hun. Dywedwch wrth rywun ar y lan i ble rydych yn nofio a phryd y byddwch yn dychwelyd. Cofiwch fod yn ymwybodol o'r oerni, a'r effaith y gallai ei gael ar y corff yn y dŵr. Ceisiwch osgoi gwrthdrawiadau a damweiniau, ystyriwch beth ddylech chi ei wisgo i sicrhau bod defnyddwyr eraill a chychod yn eich gweld chi, neu a oes angen bwi tynnu.

Ymhlith y pethau y dylid eu hosgoi bob amser yw plymio neu neidio oddi ar strwythur i mewn i ddŵr heb wybod beth yw ei ddyfnder, nofio mewn cerrynt a llanw cryf, a nofio ar ôl yfed alcohol neu fwyta.

Peidiwch fyth â nofio ger cwch sy'n symud neu o amgylch llong sydd wedi'i hangori gyda'i injan yn rhedeg, ac osgowch nofio ar draws sianel fynediad y marina bob amser.

Yn y marina

Wrth i gychod fynd a dod o Farina Borthcawl, mae cyfyngiad cyflymder pum-not ar waith o amgylch y fynedfa, ac mae'n rhaid i bob cwch fod yn ymwybodol o hyn, a chydymffurfio â Rheoliadau Rhyngwladol ar gyfer Atal Gwrthdrawiadau ar y Môr.

Mae'n rhaid i gychod sy'n defnyddio'r marina hefyd gydymffurfio â rheoliadau perthnasol, gan gynnwys cyfarwyddiadau o swyddfa meistr yr harbwr. Cyn mynd i'r dŵr, mae angen i bob cwch ystyried y tywydd a chyflwr y llanw yn ofalus - ni fydd bob amser yn ddiogel cychwyn taith. Mae amseroedd llanw lleol ar gael ar wefan Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr.

Anogir pobl sy'n defnyddio cychod dŵr eu hunain (Jetskis) i ddefnyddio'r ardal o amgylch Bae Newton. 

Rydym eisiau sicrhau bod pawb sy’n teithio i Borthcawl yn flynyddol i fwynhau'r dŵr a’r arfordir yn cymryd camau cyfrifol i edrych ar ôl eu hunain, gwarchod eraill a sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau’r ardal yn ddiogel.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David

Chwilio A i Y