Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gardd gymunedol newydd Nant-y-moel wedi agor yn swyddogol

Mynychodd gynghorwyr a gwesteion arbennig agoriad swyddogol y Maer, y Cynghorydd John Spanswick, o ardd gymunedol newydd yn ddiweddar, wedi’i chreu ar gyn-safle Neuadd y Glowyr Canolfan y Berwyn yn Nant-y-moel.

Cafodd y Neuadd adfeiliedig ei dymchwel yn 2013, ac roedd rhaid ei chau oherwydd materion diogelwch. Mae gardd gymunedol newydd wedi'i chreu yn ei lle, gyda cherflun trawiadol o löwr a dram glo yn sefyll drosti, sy'n adlewyrchu hanes cloddio cyfoethog yr ardal.

Mae’r safle hefyd yn cynnwys teyrnged i naid enwog y mabolgampwr lleol adnabyddus, Lynn the Leap, gyda darn arbennig o gelf yn portreadu ei lwyddiant mewn carreg ym mynediad yr ardd gymunedol.

Cyfrannodd Cadw Cymru’n Daclus £25,000 o gyllid ar gyfer creu Coedwig Fechan newydd - prosiect newydd sbon i blannu 1,000 o goed a sefydlu dosbarth awyr agored newydd - wedi’i ariannu gan raglen Coedwig Genedlaethol Llywodraeth Cymru.

Cafodd grant gwerth £6,800 gan Ymddiriedolaeth Adfywio'r Meysydd Glo ei wario ar gerflun y Glöwr a’r Dram, a chyflwynwyd tua £120,000 drwy gyllid adfer Covid-19 Gweithlu’r Cymoedd ar gyfer canol trefi, er mwyn darparu man cyfarfod awyr agored yn Nant-y-moel.

Trosglwyddwyd y llain o dir i Ymddiriedolwyr y Neuadd Goffa fel rhan o gytundeb rhwng y Cyngor a'r gymuned adeg y dymchwel. Er bod y gwaith wedi’i orffen y llynedd, gohiriwyd yr agoriad swyddogol oherwydd cyfyngiadau COVID.

Fel rhan o’r prosiect adfywio, cafodd y Neuadd Goffa, a elwir yn annwyl ymhlith y trigolion fel ‘y Mem’, ei hadnewyddu’n sylweddol hefyd. Cafodd yr adeilad ei ail-agor yn 2019 ar ôl trawsnewidiad gwerth £350,000 i greu hwb cymunedol newydd a chanolfan dreftadaeth ar gyfer y cwm. Mae bellach yn cynnwys neuadd chwaraeon maint llawn, caffi cymunedol, ystafelloedd hamdden a mannau cyfarfod.

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Am ddiwrnod arbennig i gymuned Nant-y-moel ac i Gwm Ogwr yn ehangach. Ni fyddai’r prosiect hwn wedi bod yn bosibl heb waith tîm a phartneriaeth rhwng Cadwch Gymru’n Daclus, Gweithlu’r Cymoedd, cronfa adfywio’r Meysydd Glo, a’n tîm datblygu gwledig.

Mae’r ardal eistedd naturiol, coed brodorol a phlanhigion addurniadol wedi trawsnewid yr ardal awyr agored hon i fod yn lleoliad heddychlon a hardd yr ydym yn gobeithio y bydd o werth gwirioneddol i’r gymuned leol.

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch yn arbennig i Ymddiriedolwyr y Neuadd Goffa am eu cefnogaeth barhaus ac am fynd i’r afael â’r ardal gymunedol hyfryd hon. Diolch i bawb am fynychu heddiw ac rwy'n siŵr y byddwch i gyd yn gwneud defnydd da o'r ardd gymunedol wych hon.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Chwilio A i Y