Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Galw am wirfoddolwyr yng Nghwm Garw a Chwm Ogwr i helpu'r rheini sydd mewn angen

Mae angen cael hyd i wirfoddolwyr yng Nghwm Garw a Chwm Ogwr i helpu'r rheini sydd mewn angen yn ystod pandemig y coronafeirws.

Gofynnir i bobl gofrestru gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) i ymgyfeillio a chadw golwg ar les trigolion, i fynd i siopa ar gyfer y rheini sydd ei angen, i fynd â chleifion adref o'r ysbyty, i gasglu presgripsiynau a helpu yng ngheginau cymunedol a banciau bwyd.

Dywedodd Heidi Bennett, Prif Weithredwr Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO): “Er bad cannoedd o wirfoddolwyr caredig wedi cofrestru gyda ni yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae dal angen mwy mewn rhai ardaloedd fel Cwm Garw a Chwm Ogwr sy'n cynnwys ardal Evanstown.

“Rydym am i bobl aros yn iach gartref ac rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sy'n gallu ein helpu i gadw trigolion mor ddiogel ac iach â phosibl o fewn eu cartrefi eu hunain.

“Yn ystod y cyfnod hwn, rydym yn chwilio'n benodol am bobl i helpu gyda siopa a dosbarthu/casglu presgripsiynau.

“Gallai hyn gynnwys helpu i ddosbarthu presgripsiynau a pharseli banc bwyd i deuluoedd, yn ogystal â siopa am hanfodion ar gyfer yr henoed, pobl eiddil ac sy'n agored i niwed sydd wedi'u hynysu yn y cyfnod hwn.

“Bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol yn cael eu gweithredu gan ein bod am ddiogelu ein gwirfoddolwyr hefyd a bydd angen i chi sicrhau eich cludiant eich hun neu ddull o fynd o amgylch y lle.”

BAVO yw cyngor gwirfoddol y sir ar ran Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac mae hefyd yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gynnig hyfforddiant rhad ac am ddim ar-lein i'r holl wirfoddolwyr i'w helpu yn eu rolau.

Yn ddiweddar, mae BAVO wedi gallu helpu cannoedd o drigolion ar draws y fwrdeistref sirol, gan dderbyn atgyfeiriadau gan yr awdurdod lleol a hunan-atgyfeiriadau.

Gall gwirfoddolwyr wneud cymaint o wahaniaeth i'r rheini sydd mewn angen yn ystod y cyfnod hwn ac rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cynnig helpu yn barod

Dhanisha Patel, Aelod y Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn helpu i wirfoddoli yng Nghwm Ogwr neu Gwm Garw gofrestru ar-lein yn https://bridgend.volunteering-wales.net/vk/volunteers/index.htm neu e-bostio volunteering@bavo.org.uk neu ffonio 01656 810400.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y