Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Galw am farn ar newid y cynllun gorfodi

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eisiau clywed barn pobl am y newidiadau arfaethedig i’w gynllun gorfodi amgylcheddol.

Bwriad y cynllun yw mynd i'r afael â thaflwyr sbwriel, baw cŵn, tipio anghyfreithlon a mwy, ac mae’n galluogi swyddogion gorfodi dynodedig i gyflwyno dirwyon penodedig yn y fan a'r lle – ar y stryd, mewn parciau, mewn mannau cyhoeddus a mwy.

Mae'r cyngor wedi penodi 3GS yn bartner gorfodi am 12 mis i ddechrau, a fydd yn patrolio mannau problemus ledled y fwrdeistref sirol.

Mae’r gwasanaeth hefyd yn ceisio addysgu pobl am waredu gwastraff mewn modd cyfrifol a helpu i’w atal rhag bod yn broblem.

Nawr mae'r cyngor eisiau diwygio'r cynllun er mwyn sicrhau bod ei gwmpas yn cynnwys unrhyw fethiant i gydymffurfio â Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus yn ogystal â’r ddyletswydd gofal yng nghyswllt gwastraff cartref. Mae hefyd eisiau cynnig gostyngiad os bydd cosbau penodedig yn cael eu talu’n gynnar.

Mae'r materion mae’n rhaid i'r cyngor ddelio â nhw gan amlaf yn ymwneud â sbwriel a baw cŵn. Dydy’r cyngor ddim bob amser wedi bod â digon o adnoddau i fynd i'r afael â sbwriel a baw cŵn, felly mae’r gwasanaeth newydd hwn yn bendant yn gam yn y cyfeiriad cywir.

Dirprwy Arweinydd, Hywel Williams:

Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan 10 Gorffennaf 2019 ac mae modd ei gwblhau ar-lein yn bridgend.gov.uk/ymgynghoriadau. Mae copïau papur a gwahanol fformatau ar gael hefyd - ffoniwch 01656 643664 neu anfon e-bost at consultation@bridgend.gov.uk i gael rhagor o fanylion.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y