Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gall y rhai sy'n gadael gofal ysbrydoli eraill

Wrth i filoedd o fyfyrwyr ddechrau yn y brifysgol y mis hwn, hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ddymuno’n dda i bawb sy’n gadael gofal a fydd yn dechrau ar bennod ddiweddaraf eu bywydau.

Bydd tri sydd wedi gadael gofal yn ddiweddar yn cychwyn cyrsiau prifysgol y mis hwn, ac os oes angen unrhyw ysbrydoliaeth arnyn nhw wrth iddyn nhw ddechrau ar eu hastudiaethau, ni ddylen nhw orfod edrych ymhellach na Rebecca Li, Amie Smith a Holly Manning.

Mae gan y tair brofiad o adael gofal, ac maen nhw’n enghreifftiau disglair i eraill mewn gofal.

Mae Rebecca, sy’n bedair ar hugain oed, yn dechrau ail flwyddyn ei gradd mewn Cyfrifeg ym Mhrifysgol De Cymru, tra bydd Amie, sydd hefyd yn 24 oed, yn cwblhau gradd Meistr mewn Gweithio gydag Oedolion a Throseddwyr Ifanc o’r un brifysgol y mis hwn, ac mae Holly, sy’n 21 oed, ar fin dechrau pedwaredd flwyddyn ei gradd Cyfrifeg yn Abertawe.

Ar ôl derbyn gofal mewn cartref gofal ers pan oedd hi'n 14 oed, mae Rebecca yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth a gafodd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i helpu gyda'i hastudiaethau addysg uwch.

Dywedodd: “Rydw i eisiau i bobl sy’n gadael gofal wybod nad ydyn nhw'n ddifreintiedig a'u bod nhw'n gallu cyflawni. Efallai y bydd angen ychydig yn rhagor o gefnogaeth arnyn nhw nag eraill, ond byddan nhw’n siŵr o’i gael. Mae'r cymorth a roddwyd i mi fel un yn gadael gofal, o safbwynt ariannol ac emosiynol, wedi bod yn wych.”

Roedd Holly wedi bod yn y system ofal ers ei geni, gan dreulio amser mewn nifer o wahanol gartrefi gofal a lleoliadau maethu yn ardaloedd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Gwlad yr Haf. Mae ei phrofiadau mor ifanc wedi peri iddi deimlo “fel fy mod i wedi byw llawer o wahanol fywydau yn barod”, ac mae hi'n ffynnu yn y brifysgol.

Cafodd Amie ofal gan gymysgedd o leoliadau maethu a chartrefi gofal o'i harddegau cynnar ymlaen, ac mae'n arbennig o ddiolchgar am y cymorth mae'r Cyngor wedi ei roi iddi er mwyn cydbwyso astudio â’i hymrwymiadau gofal plant ei hun.

Yn ogystal â Rebecca, Amie a Holly, bydd chwech arall sydd wedi gadael gofal yn lleol yn ailddechrau cyrsiau prifysgol y mis hwn.

Mae'r awdurdod lleol hwn, ers blynyddoedd lawer, wedi rhoi cymorth ariannol i bobl ifanc sy'n gadael gofal er mwyn iddyn nhw ddilyn cyrsiau prifysgol ac addysg uwch.

Fel rhieni corfforaethol, rydyn ni eisiau rhoi cychwyn mor gryf â phosibl i bobl ifanc sy’n gadael ein gofal, ac rydyn ni'n dymuno pob lwc i bawb gyda’u hastudiaethau eleni. Mae'r ffordd mae Rebecca, Amie a Holly yn parhau i oresgyn yr heriau sy'n eu hwynebu mewn bywyd yn ysbrydoledig, a hoffwn ddymuno'n dda iddyn nhw.

Cynghorydd Phil White, Aelod Cabinet y cyngor ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu'r cymorth ariannol angenrheidiol sydd ei angen ar fyfyrwyr, gan hefyd gydnabod pa mor bwysig yw hi i bawb sy'n gadael gofal ddysgu sut i reoli eu harian yn gyfrifol, yn union fel eu cyfoedion.

Mae pawb sy'n gadael gofal yn cael cymorth gyda'u ceisiadau am Fenthyciad Ffioedd Dysgu, y maen nhw (fel pob myfyriwr arall) yn dechrau ei dalu'n ôl dim ond pan fyddan nhw’n ennill cyflog dros £25,000. Bydd y rhai sy’n gadael gofal hefyd yn cael Grant Costau Byw Llywodraeth Cymru o £8,100 y flwyddyn, y gellir ei ddefnyddio i dalu am lety a chostau byw, ac nad oes angen ei dalu’n ôl.

Mae ganddyn nhw hefyd y dewis o gael benthyciad ychwanegol o £900 pe bydden nhw ei angen, tra bod y cyngor yn darparu lwfans o £25 yr wythnos yn ystod y tymor i bob un sy'n gadael gofal, yn ogystal â bwrsariaeth yn ychwanegol at y grantiau mae ganddyn nhw hawl i’w cael.

Telir y £667 o fwrsariaeth ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd (£2,000 dros dair blynedd) i gynorthwyo'r myfyriwr yn ystod ei wyliau haf.

Cynigir grant ‘cychwynnol’ hefyd i gynorthwyo’r myfyriwr i brynu’r pethau sylfaenol ar gyfer byw mewn prifysgol yn annibynnol, fel dillad gwely, offer cegin a gliniadur. Os yw myfyriwr yn profi amgylchiadau personol arbennig o anodd sy'n effeithio ar ei astudiaethau, yna gall y cyngor hefyd wneud taliadau dewisol ychwanegol.

Mae Rebecca Li, Holly Manning ac Amie Smith yn enghreifftiau disglair ar gyfer pobl eraill sy'n gadael gofal sy'n dechrau bywyd prifysgol y mis hwn. Fe'u gwelir yma gyda'r Cynghorydd Charles Smith (Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio) ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Huw David.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y