Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Estyniad i’r cynllun rhyddhad ardrethi annomestig

Bydd talwyr Ardrethi Busnes ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn elwa o estyniad i’r Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch ar gyfer 2022-23.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn darparu cymorth i fusnesau cymwys drwy gynnig gostyngiad o 50 y cant ar filiau ardrethi busnes ar gyfer y fath eiddo er mwyn cefnogi safleoedd manwerthu a’r stryd fawr a feddiannir.

Bydd y cynllun yn berthnasol i holl fusnesau cymwys ond bydd cap ar y swm a ellir ei hawlio gan bob busnes. Mae cyfanswm o £110,000 o ryddhad ar gael ar draws bob eiddo a feddiannir gan yr un busnes drwy Gymru.

Mae’r eiddo a fydd yn elwa o’r rhyddhad hwn yn cynnwys eiddo manwerthu, hamdden a lletygarwch a feddiannir – megis siopau, tafarndai a bwytai, campfeydd, lleoliadau perfformio a gwestai ledled Cymru.

Disgwylir y bydd dros 840 o fusnesau ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn elwa o’r cynllun rhyddhad hwn

Rydym yn croesawu’r cymorth hwn i fusnesau sydd wedi dioddef yn sgil y pandemig.

Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru. Mae yna fusnesau yn parhau i frwydro yn erbyn effeithiau’r pandemig ac mae angen i ni wneud popeth o fewn ein gallu i helpu’r busnesau hynny.

Byddwn yn rhoi gwybodaeth allan drwy ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol mor fuan ag sy’n bosib er mwyn hysbysu busnesau ynghylch sut i wneud cais am y rhyddhad

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Bydd gwybodaeth am y cynllun hwn, ynghyd â ffurflenni cofrestru, ar gael ar wefan yr awdurdod maes o law.

Am ragor o wybodaeth, ac i wirio cymhwystra, ewch i wefan Busnes Cymru.

Chwilio A i Y