Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Estyn yn tynnu sylw at gymorth y cyngor i ysgolion a disgyblion yn ystod y pandemig

Mae adroddiad gan Estyn ar y cymorth a ddarparwyd i ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion yn ystod pandemig Covid-19 wedi canmol y ffordd mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymateb i'r argyfwng.

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y ffyrdd y gwnaeth awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol ledled Cymru addasu eu gwaith mewn ymateb i'r heriau a achoswyd gan goronafeirws yn ystod y cyfnod rhwng mis Mehefin a mis Tachwedd 2020, cyn i bob ysgol ddychwelyd at ddysgu o bell.

Mae'r adroddiad yn dweud: "Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, roedd yn rhaid i wasanaethau awdurdodau lleol ymateb yn gyflym er mwyn cefnogi llesiant yr holl ddysgwyr, yn enwedig dysgwyr bregus. Er bod awdurdodau lleol eisoes yn gweithio ar y cyd yn effeithiol ar draws gwasanaethau ac asiantaethau allanol, roedd hyn yn fwy amlwg yn effeithlonrwydd eu hymateb i anghenion.

"Er enghraifft, ym Mhen-y-bont ar Ogwr, roedd 'model gwasanaeth dosbarthu cymorth cynnar' eisoes yn golygu fod timau amlddisgyblaethol yn gweithio allan o dri safle yn y sir, gan weithio mewn ffyrdd integredig i gefnogi teuluoedd gyda phlant a phobl ifanc bregus. Cafodd y timau hyn eu penodi i weithio ar y cyd a darparu cymorth drwy'r pandemig."

Ychwanegir: "Mae datblygiad yr hwb diogelu aml-asiantaeth, sydd wedi bod ar waith ers dwy flynedd, hefyd wedi cyfrannu at rannu gwybodaeth ynghylch pryderon diogelu ar gyfer unigolion. Mae cydweithwyr o Heddlu De Cymru, y bwrdd iechyd lleol a'r awdurdod lleol wedi'u cydleoli, ac yn darparu pwynt cyswllt unigol i asiantaethau gyfeirio atynt."

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud fod cymorth ychwanegol wedi cael ei ddarparu i ddisgyblion bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn ysgolion Cymraeg, sy'n dod o gartrefi Saesneg, gan nad oedd llawer wedi cael y cyfle i glywed neu ymarfer yr iaith cyn dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi.

Hefyd, mae'r adroddiad wedi tynnu sylw at y cymorth ymarferol a gynigiwyd i ofalu am blant a phobl ifanc yn y fwrdeistref sirol. Mae'n dweud: "Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ymwelodd swyddogion yr awdurdod lleol â lleoliadau gofal yn wythnosol, a roddodd help iddynt adnabod y posibilrwydd o leoliadau yn methu, a bod yn ymarferol o ran darparu cymorth ychwanegol lle fo'i angen, yn hytrach na disgwyl i leoliadau fethu."

Mae Estyn hefyd yn sôn am y cynllunio gwytnwch busnes a wnaed gan y cyngor, oedd yn gofyn i bob ysgol, yn cynnwys yr uned cyfeirio disgyblion, ystyried ystod o sefyllfaoedd posib, a'r camau y byddant yn eu cymryd i sicrhau fod dysgu'n parhau. Yna, cafodd ansawdd y cynlluniau ei sicrhau gan yr awdurdod lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: "Rwy'n falch fod yr adroddiad hwn yn cydnabod y gwaith caled a wnaed gan athrawon, staff ysgolion a swyddogion y cyngor i addasu i'r heriau parhaus sy'n codi yn sgil pandemig y coronafeirws.

“Diolch iddyn nhw, yn ogystal â disgyblion a'u rhieni a gofalwyr, am eu hamynedd a'u gallu i addasu.

“Mae’r holl ysgolion yn parhau i gynnig cyfuniad o strategaethau dysgu i gwrdd ag anghenion disgyblion. Maent wedi gwneud arolygon i sicrhau bod gan y disgyblion hynny sydd wedi'u cau allan yn ddigidol fynediad at gyfrifiadur cartref boed hynny trwy un wedi’i adnewyddu o’r ysgol neu ddarparu band eang symudol."

Bydd Llywodraeth Cymru'n adolygu'r cyfyngiadau presennol ar 29 Ionawr, a'u cyngor ar hyn o bryd yw y bydd ysgolion a cholegau ar gau tan hanner tymor.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y