Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Encilfa yn cynnig cymorth cymunedol ar gyfer problemau iechyd meddwl

Mae gwasanaeth arloesol sy'n cynnig amgylchedd diogel, anghlinigol i bobl sy'n profi problemau iechyd meddwl a gofid wedi cael ei beilota yng nghanol Pen-y-bont ar Ogwr.

Agorwyd y gwasanaeth y tu allan i oriau ychydig cyn y Nadolig, ac mae wedi derbyn mwy na 100 o atgyfeiriadau o bob cwr o'r ardal. Mae'n darparu ymyrraeth gynnar, llai ffurfiol ac amgylchedd anghlinigol cartrefol sy'n groesawgar, tawel ac ymlaciol i bobl sy'n profi gofid cymdeithasol.

Darperir y gwasanaeth gan Mental Health Matters Wales, fel rhan o waith ar y cyd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Heddlu De Cymru a darparwyr gwasanaeth eraill o'r trydydd sector.

Mae'r encilfa yn wasanaeth i oedolion sy'n profi problemau megis gorbryder, iselder, unigedd, ynysu, domestig, teulu, problemau mewn perthynas, cyfrifoldebau fel gofalwr, pryderon a phroblemau eraill allai fod yn effeithio ar eu hiechyd meddwl a llesiant.

Gellir defnyddio'r encilfa drwy wneud apwyntiad drwy broses atgyfeirio'n unig gyda staff iechyd proffesiynol, gwasanaethau cymdeithasol neu staff gofal cymdeithasol o wasanaethau statudol.

Mae'r encilfa ar gael bedwar diwrnod yr wythnos rhwng 5pm a 11pm. I bobl sy'n ei chael hi'n anodd i fynychu'r encilfa oherwydd eu gofid, y lleoliad neu broblemau ariannol, mae gwasanaeth tacsi'n cael ei ddarparu am ddim. Mae hyn yn helpu i sicrhau diogelwch, ac yn cael gwared ar rwystrau posib rhag mynychu.

Dywedodd Robert Goodwin, Rheolwr Grŵp Gwasanaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ar gyfer Iechyd Meddwl ym Mhen-y-bont ar Ogwr: "Mae hwn yn gynllun arbennig sy'n darparu'r hyn mae ein cymunedau lleol wedi bod yn gofyn amdano. Mae'r cymorth a ddarperir gan yr encilfa yn unigryw i'r ardal, ac mae'n cynnig help i bobl ar gyfnodau pan nad yw cymorth gofal cymdeithasol ac iechyd traddodiadol ar gael yn rhwydd.

"Mae'r staff yn cynnig cymorth anghlinigol gan ddefnyddio dulliau sy'n seiliedig ar y gymuned a dulliau cymdeithasol-gynhwysol ar gyfer delio gyda phryderon pobl. Mae'n wych bod y gwasanaeth wedi bod ar gael i bobl yn ystod y pandemig."

Dywedodd Michaela Moore o Mental Health Matters: "Rydym yn cefnogi unigolion i wneud cysylltiadau gyda grwpiau iechyd meddwl a chymunedau eraill. Gall hyn helpu pobl wrth iddynt wella.

"Rydym yn falch o fod ynghlwm â'r gwasanaeth cadarnhaol hwn sy'n cefnogi pobl mewn angen. Yn enwedig pobl sy'n dioddef â gofid cymdeithasol ac unigedd yn ystod y cyfnod heriol hwn. Rydym yn darparu cymorth un-i-un a gweithgareddau ystyrlon mewn ffordd gyfeillgar sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn."

Rwy'n falch o glywed fod y gwasanaeth peilot hwn wedi bod ar gael i bobl sydd wedi bod angen y cymorth hwn. Mae adborth gan bobl sydd wedi bod yn defnyddio'r encilfa, neu wedi cysylltu dros y ffôn, wedi bod yn gadarnhaol.

Mae'r cyngor yn hapus iawn i gefnogi'r gwasanaeth hwn, sy'n dangos bod sefydliadau'n gallu cynnig y cymorth a chyngor gorau i bobl sy'n profi problemau iechyd meddwl wrth weithio gyda'i gilydd.

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, y Cynghorydd Nicole Burnett

Yr encilfa yw'r gyntaf o'i math yn ardal Cwm Taf Morgannwg, sy'n darparu model integredig o ofal, a bellach mae'n cael ei chynnig fel rhan annatod o rwydwaith ehangach sy'n darparu gwasanaethau iechyd meddwl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y