Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dywedwch wrth y cyngor pan nad oes angen parseli bwyd

Mae teuluoedd lle mae plant yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yn cael eu hatgoffa bod angen iddynt hysbysu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr os ydyn nhw'n bwriadu mynd ar wyliau neu dreulio amser oddi cartref dros gyfnod yr haf fel nad yw danfoniadau parseli bwyd wythnosol yn digwydd.

Yn cynnwys amrywiaeth o ffrwythau a llysiau ffres, pasta, sawsiau a bwyd tun, mae pob parsel yn cynnwys digon o fwyd i ddarparu brecwast a chinio i blentyn am bum diwrnod ac mae'n costio £21.50 i'w ddarparu gan ddefnyddio cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Gyda dewis o brydau wedi'u rhewi am bum diwrnod ar gael ar gyfer disgyblion sydd â gofynion deietegol arbennig, mae oddeutu 5,000 o barseli bwyd yn cael eu hanfon bob wythnos i gartrefi ar draws y fwrdeistref sirol.

Mae'r danfoniadau parseli bwyd o fudd enfawr i blant sy'n gymwys ar gyfer derbyn prydau ysgol am ddim, a chytunodd y cyngor yn ddiweddar i barhau i'w darparu trwy gydol gwyliau'r haf er mwyn sicrhau bod plant yn derbyn digon i'w fwyta yn ystod y pandemig.

Bu nifer o fuddion yn gysylltiedig â'r system parseli bwyd. Mae'r system wedi atal teuluoedd rhag gorfod teithio'n ddiangen, wedi osgoi problemau posibl gyda mynediad, ac wedi darparu lefel ychwanegol o sicrwydd bod plant yn derbyn y bwyd. Mae'r system hefyd wedi cynorthwyo trefniadau diogelu trwy alluogi cyswllt wyneb yn wyneb ychwanegol gan staff ysgol a'n Tîm Grwpiau Agored i Niwed.

Wrth i ofynion y cyfyngiadau symud barhau i leddfu, gall rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid ein helpu i sicrhau bod y system gyflenwi yn parhau i fod yn effeithlon ac yn gosteffeithiol trwy gofio dweud wrthym am unrhyw gyfnodau lle gallent fod yn ymweld â theulu, oddi cartref neu ar wyliau.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y