Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dywedwch eich dweud yn arolwg cymunedol Cwm Ogwr

Mae arolwg newydd wedi'i lansio yng Nghwm Ogwr sy’n anelu at gasglu barn preswylwyr ar ba fath o gyfleusterau a gwasanaethau cymunedol sydd eu hangen yn yr ardal.

Wedi’i gynhyrchu gan dîm Datblygu Gwledig Reach Pen-y-bont ar Ogwr a'i gomisiynu gan Gyngor Cymuned Cwm Ogwr, bydd yr arolwg ar gael ar-lein ac mewn amrywiaeth o siopau lleol.

Mae'r fwrdeistref sirol a'r cyngor cymuned yn ymrwymedig i wrando ar yr hyn sydd gan y preswylwyr i’w ddweud am wasanaethau a chyfleusterau lleol er mwyn inni allu cefnogi datblygiad prosiectau gwirioneddol a arweinir gan y gymuned.

Rydym yn gwybod bod cyfleoedd i ddod â chyllid allanol i'r ardal, ond hoffem fod yn hyderus bod unrhyw fuddsoddiad newydd yn mynd tuag at brosiectau y mae ein cymunedau eu heisiau a'u hangen.

Mae'r cyngor cymuned wedi comisiynu'r arolwg hwn er mwyn inni allu nodi’r blaenoriaethau hyn, a chreu cynllun strategol a fydd yn helpu i arwain y ffordd ymlaen.

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod y Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol ac is-gadeirydd Cyngor Cymuned Cwm Ogwr

Ychwanegodd Sue Evans, Cydlynydd Rhaglen Datblygu Gwledig Reach: "Rydym wrth ein boddau i fod yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Cymuned Cwm Ogwr ar y prosiect hwn.

"Mae Reach Pen-y-bont ar Ogwr eisoes wedi helpu i roi strategaeth datblygu lleol ar waith ar gyfer bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a bydd yr ymgynghoriad hwn yn helpu i arwain prosiectau ar lefel leol wrth ddelio â materion fel darparu cyfleusterau cymunedol, prosiectau bwyd lleol, iechyd a lles personol, yr amgylchedd a threftadaeth leol, mentrau addysg a chyflogaeth, prosiectau cymdogaeth a mwy."

Comisiynwyd ymgynghorwyr adfywio cymunedol profiadol sydd â gwybodaeth dda am ardal Cwm Ogwr i ymgymryd â'r arolwg.

Dywedodd Gareth Kiddie o GKA, yr ymgynghorydd sy'n cydlynu'r arolwg: "Hoffem i bobl gael mynediad i amrywiaeth o ffyrdd hawdd i gymryd rhan yn yr arolwg.

“Gall preswylwyr gasglu ffurflen yn lleol, mynd â hi adref i'w llenwi ac wedyn ei dychwelyd i un o’r mannau casglu lleol, neu, yn syml, ei chwblhau ar-lein yn Gymraeg neu’n Saesneg.

“Er ein bod hefyd yn cynnal raffl fach fel anogaeth ychwanegol, rydym yn rhagweld y bydd pobl leol eisiau dweud eu barn wrthym am wasanaethau a chyfleusterau lleol, a pha syniadau sydd ganddynt am brosiectau newydd neu i wella bywyd yn ardal Cwm Ogwr.

"Rhaid diolch yn fawr i'r holl siopau sydd wedi cytuno i gefnogi'r arolwg hwn."

Cynhelir yr arolwg cymunedol rhwng 11 Medi a 2 Hydref, a bydd ffurflenni’r arolwg ar gael o siopau Londis a Premier yn Nantymoel, Siop Wyndham, Nisa Local Cwm Ogwr a Siop Gyfleustra Cwm Ogwr, Swyddfa'r Post Lewistown a Siop Premier Gyffredinol Jo yn Evanstown.

Gallwch hefyd gwblhau'r arolwg ar-lein yn Gymraeg neu yn Saesneg neu drwy ddefnyddio'r dolenni canlynol:

Cymraeg: https://www.surveymonkey.co.uk/r/CwmOgwr

Saesneg:  https://www.surveymonkey.co.uk/r/OVCCCommunitySurvey

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, sydd wedi'i hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.  Yn lleol, gweinyddir y cyllid gan raglen Datblygu Gwledig Pen-y-bont ar Ogwr.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â'r arolwg, e-bostiwch gareth@gka.org.uk

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y