Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dysgwch seiclo’n ddiogel y Pasg yma

Bydd cyrsiau seiclo am ddim ar gael ym Mhencoed dros y Pasg i helpu beicwyr ifanc i seiclo’n ddiogel.

Mae'r sesiynau Balanceability wedi cael eu trefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth â ParkLives ar gyfer plant rhwng tair a chwech oed a byddan nhw’n cael eu cynnal yn Ysgol Gyfun Pencoed ddydd Llun 15 Ebrill (1pm – 2pm) a dydd Mawrth 16 Ebrill (12pm – 1pm).

Bydd plant hŷn dros wyth oed yn cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau a dysgu arferion diogel newydd mewn sesiynau a fydd hefyd yn cael eu cynnal yn yr ysgol uwchradd ddydd Llun 15 Ebrill (10am – 11am neu 11am – 12pm) yn ogystal â dydd Mercher 17 Ebrill (9:30am – 10:30am neu 10:30am – 11:30am). Mae croeso i oedolion ddod i’r sesiynau hynny hefyd.

Mae angen cadw eich lle ymlaen llaw drwy ffonio tîm Llesol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 815215.

Y sesiynau yma ydy'r diweddaraf mewn cyfres o fentrau i hyrwyddo teithio llesol ym Mhencoed. Yn ystod y mis diwethaf, mae grŵp o athrawon o bedair ysgol leol wedi dod yn arweinwyr seiclo er mwyn helpu i hybu seiclo diogel ymysg eu disgyblion a’u galluogi i deithio mewn ffordd lesol rhwng safleoedd ysgol.

Roedd staff o Ysgol Gynradd Pencoed, Ysgol Gynradd Croesty, Ysgol Gynradd Llangrallo ac Ysgol Gyfun Pencoed i gyd wedi cwblhau’r hyfforddiant a ddarparwyd drwy British Cycling diolch i brosiect ar y cyd rhwng Sustrans Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor Tref Pencoed.

Mae llawer o fuddsoddiad wedi cael ei roi yn seilwaith teithio llesol Pencoed dros y blynyddoedd diwethaf, a bydd y mentrau hyn yn helpu i annog hyd yn oed rhagor o blant i ddefnyddio ffyrdd llesol o deithio er mwyn teithio yn ôl ac ymlaen i’r ysgol bob dydd.

Mae’n hanfodol bod plant yn gallu seiclo’n ddiogel. Mae’r gweithgareddau a fydd yn cael eu darparu gan yr athrawon hyn, a’r sesiynau Pasg a fydd yn cael eu cynnal yn Ysgol Gyfun Pencoed, i gyd yn cyd-fynd â'r hyfforddiant seiclo safonau cenedlaethol rydyn ni eisoes yn ei gynnig i ddisgyblion blwyddyn chwech ar draws y fwrdeistref sirol.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y