Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dyluniad Thomas yn annog pobl i ailgylchu gwastraff bwyd

Mae cynllun Thomas Lewis i annog ailgylchu gwastraff bwyd i’w weld ar dryciau ailgylchu lleol.

Bydd bachgen ysgol o Gwmfelin yn gweld ei waith celf ei hun yn ymddangos ar gerbydau ailgylchu lleol yr haf hwn, i helpu i hybu’r broses o ailgylchu gwastraff bwyd.

Thomas Lewis, bachgen 7 oed, oedd wedi dylunio’r poster buddugol fel rhan o Ymgyrch Ailgylchu Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr, a lansiwyd ym mis Ionawr i ddysgu plant sut mae eu gwastraff bwyd yn cael ei ailgylchu a’i droi’n drydan.

Bydd ei waith celf i’w weld ar gerbydau ailgylchu ar draws y fwrdeistref sirol, er mwyn helpu i rannu gwybodaeth am fanteision ailgylchu ymhell ac agos.

Mae Ymgyrch Ailgylchu Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr – a gynhelir gan Ailgylchu dros Gymru ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Wastebuster ac Eco-Sgolion – wedi helpu myfyrwyr cyfnod allweddol 2 i weld sut mae gwastraff bwyd y sir sydd wedi’i ailgylchu yn cael ei drin yn safle treulio anaerobig Severn Trent Green Power yn Stormy Down, er mwyn creu trydan sy’n dod â phŵer i atyniadau twristiaid, ysgolion a chartrefi lleol.

Roedd 39 o ysgolion cynradd lleol wedi cofrestru i gymryd rhan yn yr ymgyrch gwastraff bwyd. Mae hynny’n golygu bod dros 3,300 o ddisgyblion wedi dysgu beth sy’n digwydd i sbarion bwyd, croen llysiau, bagiau te a mathau eraill o wastraff bwyd y mae eu teuluoedd yn eu hailgylchu gartref.

Cafodd yr holl blant a oedd yn cymryd rhan eu gwahodd i ddylunio posteri ac i gadw dyddiaduron bwyd i gofnodi’r gwastraff bwyd anochel roedd eu teulu yn ei greu mewn wythnos, cyn gweld faint o ynni y gallai’r gwastraff hwnnw ei greu drwy ddefnyddio cyfrifiannell ar-lein sy’n cael ei alw’n ‘Electrogeneradur’.

Yn ogystal â’r wobr o weld ei waith celf ei hun ar gerbydau ailgylchu lleol, fe enillodd Thomas hefyd daith arbennig o amgylch safle ailgylchu Severn Trent Green Power i’w gyd-ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Cwmfelin, er mwyn iddyn nhw allu gweld y broses ailgylchu ar waith.

Rydym wedi mwynhau cydweithio ag Ailgylchu dros Gymru ar yr ymgyrch hon i egluro manteision bod yn wyrdd i’n cenhedlaeth nesaf o ailgylchwyr. Bydd y neges i’w gweld ar hyd ein strydoedd yn awr, diolch i ddyluniad Thomas sy’n ymddangos ar y cerbydau ailgylchu.

Mae 75 y cant o’r trigolion lleol yn ailgylchu eu gwastraff bwyd – mae hynny’n wych. Y llynedd, fe wnaethon nhw ailgylchu digon o fwyd i bweru ysgol gyfan am bedair blynedd! Ond mae lle i wella bob amser, felly gwnewch y peth iawn gyda’ch gwastraff, gan ailgylchu cymaint ag y gallwch chi.

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Plant yn arogli’r bagiau gwastraff bwyd

Mae’n hawdd i chi ailgylchu’ch gwastraff bwyd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Rhowch un o’r bagiau gwyrdd yn eich cadi cegin brown bach, a rhoi’ch gwastraff bwyd yn y bag. Pan fydd y bag yn llawn, dylech ei glymu a’i roi yn eich cadi ailgylchu bwyd mawr y tu allan, yn barod at y casgliad wythnosol. Cofiwch fod handlen y gallwch ei chloi ar y cadi rydych chi’n ei gadw y tu allan, er mwyn gwneud yn siŵr na fydd arogl drwg yn dod ohono ac i gadw anifeiliaid draw.

Dywedodd Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol: “Mae brwdfrydedd ein disgyblion ysgol dros yr amgylchedd yn creu argraff arna i bob amser, yn ogystal â’r ffordd mae hynny’n eu hysbrydoli i fod yn greadigol. Da iawn i’r holl fyfyrwyr a gymerodd ran, a llongyfarchiadau mawr i Thomas Lewis yn Ysgol Gynradd Cwmfelin. Rydw i’n edrych ymlaen at weld y cerbydau ailgylchu ar eu newydd wedd ar hyd strydoedd Pen-y-bont ar Ogwr.”

Dywedodd Caroline Hutchinson, Rheolwr Ymgyrchoedd Ailgylchu dros Gymru: “Roeddem yn falch dros ben â'r ymateb gwych gan ysgolion ar draws y sir i Ymgyrch Ailgylchu Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr. Diolch i’r holl ysgolion a’u hathrawon a gyflwynodd y gwersi, ac i'r holl ddisgyblion a fu’n dylunio posteri – roedd cymaint o gynigion a oedd yn hynod greadigol. Gobeithio bod yr ymgyrch wedi ysbrydoli disgyblion, yn ogystal â rhieni, gwarcheidwaid ac athrawon, i ddal ati i roi eu gwastraff bwyd yn eu blychau ailgylchu, er mwyn i ni allu parhau i greu mwy o ynni cynaliadwy ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr.”

I gael gwybod mwy am ailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i wefan Pen-y-bont ar Ogwr yn Ailgylchu

Chwilio A i Y