Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dwy raglen sy’n anelu at leihau diweithdra ymhlith pobl ifanc yn parhau

Bydd dau gynllun a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd yn parhau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hyd at 2022 i helpu i gefnogi mwy na 1,000 o bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, neu y gallent fod yn y sefyllfa honno'n fuan.

Mae Aelodau'r Cabinet o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i ymestyn y rhaglenni Ysbrydoli i Weithio ac Ysbrydoli i Gyflawni mewn cymunedau lleol am bedair blynedd arall.

Gan ddefnyddio arian o Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae'r ddwy raglen yn darparu cymorth arbenigol fel y gall pobl ifanc oresgyn unrhyw rwystrau sy'n eu hatal rhag byw bywyd mwy cynhyrchiol.

Mae'r ddwy raglen wedi cael effaith gadarnhaol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hyd yn hyn.

Ers iddi ddechrau'n lleol ym mis Ionawr 2017, mae'r rhaglen Ysbrydoli i Weithio wedi gweithio gyda 188 o bobl ifanc rhwng 16 a 24 mlwydd oed. O'r 131 o gyfranogwyr a gymerodd ran yn llwyddiannus yn y rhaglen, mae 66 y cant naill ai wedi dod o hyd i waith neu wedi mynd ymlaen i gyflawni hyfforddiant neu addysg bellach.

Mae'r rhaglen Ysbrydoli i Gyflawni yn helpu pobl ifanc rhwng 11 a 24 oed sydd mewn addysg neu hyfforddiant ond sydd mewn perygl o roi’r gorau iddi am amrywiaeth o resymau.

Ers i'r rhaglen ddechrau'n lleol yn ystod y flwyddyn academaidd 2015/16, mae nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn gwaith neu’n cyflawni addysg bellach ar ôl gadael addysg statudol wedi haneru.

Mae cyfanswm o 555 o bobl ifanc sy'n agored i niwed wedi'u hatgyfeirio i dderbyn y gefnogaeth ddwys a gynigir gan Ysbrydoli i Gyflawni yn ystod yr amser hwnnw.

Mae'r ddau gynllun hwn wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau cannoedd o bobl ifanc yn y blynyddoedd diwethaf, felly rydym yn falch iawn o gymeradwyo eu hestyniad.

Mae'r canlyniadau a gyflawnwyd hyd yn hyn yn dangos pwysigrwydd ymyriadau cynnar a phwrpasol. Mae lleihau diweithdra ac anweithgarwch ymhlith pobl ifanc yn amlwg yn broses gymhleth ond rydym yn hyderus y bydd y ddau gynllun hyn yn cael effaith gadarnhaol a pharhaus.

Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Arweinir Ysbrydoli i Weithio ac Ysbrydoli i Gyflawni gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ar ran partneriaid eraill gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Gyrfa Cymru, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, Coleg Gwent, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Chwilio A i Y