Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dweud eich dweud ar ddyfodol toiledau cyhoeddus y cyngor

A ydych chi’n defnyddio toiledau cyhoeddus y cyngor? Pa mor aml? Ac ar ba rai yr ydych chi’n dibynnu fwyaf?

Dyma rai o’r cwestiynau a ofynnir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn ymgynghoriad ar doiledau cyhoeddus ym Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl.

Wrth i’r cyngor geisio ymdopi â’r anawsterau o gydbwyso’r gyllideb sydd wedi ei thorri’n ddifrifol â’r galw am wasanaethau cyhoeddus, bu’n rhaid lleihau nifer y toiledau cyhoeddus sydd gan y cyngor yng nghanol y trefi hyn o naw i chwech dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Nawr, mae’r cyngor yn wynebu pwysau ariannol ychwanegol ac yn gwahodd trigolion ac ymwelwyr i rannu eu barn ar sut a ble y dylid darparu toiledau cyhoeddus.

Y toiledau dan sylw yw’r rhai sydd ym Mharc Griffin, Stryd John ac ym Mae Rest ym Mhorthcawl, yn ogystal â’r Orsaf Bysiau yn Cheapside (gyferbyn ag Asda) ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac yng Ngorsaf Bysiau Maesteg.

O ganlyniad i’r sefyllfa ariannol nid yw’n bosib i ni barhau i gynnal toiledau cyhoeddus yn y modd yr ydym ni’n ei wneud nawr. Efallai y bydd yn rhaid i rai toiledau gau, a bydd angen i eraill gael eu cynnal yn wahanol yn y dyfodol. Ond i’n helpu ni i lywio’r penderfyniadau hynny, hoffem gael barn y cyhoedd i weld pa doiledau sy’n cael eu defnyddio fwyaf a pha mor bwysig yw’r cyfleusterau hyn i’n cymunedau.

Rydym ni eisoes wrthi’n trafod trosglwyddo toiledau Parc Griffin i Gyngor Tref Porthcawl, ac rydym yn ymchwilio i weld a oes modd trosglwyddo cyfleusterau cyhoeddus eraill fel y gall cynghorau tref eu cynnal.

Rydym ni hefyd yn awyddus i wybod faint o alw sydd ar gyfer ehangu ein cynllun cysur presennol. Mae’r cynllun hwn yn dosbarthu grantiau bach hyd at £500 y flwyddyn i fusnesau yng nghanol y trefi sy’n fodlon agor eu toiledau i gwsmeriaid nad ydyn nhw’n talu.

Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau.


I ddweud eich dweud, llenwch yr arolwg ar-lein yma cyn y dyddiad cau 4 Ebrill. Mae sawl fformat arall hefyd ar gael, a gallwch ddysgu rhagor drwy ffonio 01656 643664 neu anfon neges e-bost i consultation@bridgend.gov.uk

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y