Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dweud eich dweud am bafiliynau a meysydd chwaraeon

Nawr mai dim ond tair wythnos sydd i fynd tan ddyddiad cau'r ymgynghoriad (10 Gorffennaf), mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn annog pobl i roi eu barn ar ddyfodol pafiliynau, meysydd chwaraeon, trefniadau torri gwair a pharciau chwarae.

Yn sgil y ffaith bod angen i'r cyngor arbed £36.4m dros y pedair blynedd nesaf, mae wedi cadarnhau na fydd yn gallu darparu nifer o’r gwasanaethau i’r un lefel yn uniongyrchol mwyach.

Mae'r awdurdod eisoes wedi rhoi cymhorthdal ariannol o hyd at 80 y cant i glybiau pêl-droed a chlybiau criced ond, oherwydd na fydd hyn yn bosibl yn y dyfodol, mae’r cyngor yn awyddus i drafod y posibilrwydd o gael mwy o glybiau’n rhedeg pafiliynau a meysydd chwaraeon.

Mae cyni cenedlaethol yn broblem barhaus ac rydyn ni wedi bod mor glir â phosibl â phreswylwyr ynghylch y sefyllfa ariannol y mae’r cyngor hwn a phob cyngor arall yn ei hwynebu.

Nid yw’n ddigon dweud bod rhywbeth yn boblogaidd neu’n cael llawer o ddefnydd erbyn hyn – mewn gwirionedd ni allwn ni barhau i roi cymhorthdal i'r fath lefel ar gyfer pafiliynau a meysydd chwaraeon. Ni allwn ni chwaith fforddio’r buddsoddiad sydd ei angen i wneud yn siŵr bod cyfleusterau'n parhau i fodloni’r safonau angenrheidiol.

Mae angen i ni weithio gyda’n gilydd i ddod o hyd i ffordd arall o gadw’r cyfleusterau cymunedol gwerthfawr hyn, neu fel arall fe allen ni eu colli. Rydyn ni’n gofyn i glybiau chwaraeon a phawb sy'n defnyddio’r cyfleusterau gwblhau’r ymgynghoriad a rhoi eu barn ar y materion hyn.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau

Yn ogystal â phafiliynau a meysydd chwaraeon, mae’r ymgynghoriad hefyd yn gofyn am farn ar ddau bwnc pwysig arall. Mae’r cyngor yn darparu 108 o ardaloedd chwarae i blant sy’n cynnwys offer chwarae sydd wedi’u gosod fel siglenni, llithrennau, troellwyr, siglwyr a fframiau dringo. Mae’r cyngor yn talu am gostau rhoi offer chwarae newydd yn lle hen offer neu rai sydd wedi eu difrodi neu eu fandaleiddio.

Er bod rhai ardaloedd chwarae yn cael llawer o ddefnydd, mae rhai eraill yn llai poblogaidd ac yn aml yn dioddef o fandaliaeth ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rydyn ni’n gofyn i breswylwyr ddweud faint maent yn gwerthfawrogi eu cyfleusterau lleol eu hunain. Rydyn ni hefyd yn gofyn iddynt a ddylai’r cyngor ddal i drwsio offer sy'n cael eu fandaleiddio’n rheolaidd neu a ddylem ddefnyddio ein hadnoddau mewn ffordd sy'n canolbwyntio mwy ar wella’r ardaloedd chwarae mwyaf poblogaidd.

Mae’r cyngor hefyd yn rheoli nifer o wahanol safleoedd a mannau gwyrdd, gan gynnwys Parc Griffin a Pharc Lles Maesteg, mannau agored mewn ardaloedd tai, glaswellt ar ochr priffyrdd, a chaeau chwarae fel Caeau Newbridge, Caeau Chwarae Llangynwyd a Locks Lane.

Oherwydd cyfyngiadau i’r gyllideb, mae’r cyngor yn ystyried torri’r glaswellt yn llai aml yn y safleoedd hyn. Mae dau ddewis yn cael eu hawgrymu ac rydyn ni’n galw am eich sylwadau arnynt: torri'r glaswellt mewn mannau agored ac ar ochr y ffyrdd yn llai aml, sef pum gwaith y flwyddyn yn hytrach na 7 gwaith y flwyddyn, neu dorri’r glaswellt mewn parciau, caeau chwarae, mannau agored damweiniol, ardaloedd tai, ardaloedd cicio pêl ac ardaloedd chwarae i blant yn llai aml, sef 12 o weithiau y flwyddyn yn hytrach na 16 o weithiau.

Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan 10 Gorffennaf 2019 ac mae modd ei gwblhau ar-lein yn ymgynghoriadau 

Mae copïau papur a gwahanol fformatau ar gael hefyd drwy ffonio 01656 643664 neu e-bostio consultation@bridgend.gov.uk

Chwilio A i Y