Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dull newydd o gefnogi unigolion sy'n gadael gofal drwy'r brifysgol

Mae Aelodau'r Cabinet o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo dull newydd o gefnogi unigolion sy'n gadael gofal gyda'u hastudiaethau yn y brifysgol ac mewn addysg uwch.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ac adolygiad o'r hyn a gynigir gan awdurdodau lleol eraill yng Nghymru, mae'r cyngor wedi llunio pecyn cymorth newydd i sicrhau nad yw unigolion sy'n gadael gofal dan anfantais yn ariannol wrth ar yr un pryd gymryd rhai cyfrifoldeb personol ynglŷn â'u dyfodol.

Bydd y cyngor yn helpu'r holl unigolion sy'n gadael gofal gyda'u ceisiadau am Fenthyciad Ffioedd Dysgu, ni fydd rhaid iddynt (fel pob myfyriwr arall) ddechrau ei dalu'n ôl tan eu bod yn ennill cyflog o dros £25,000. Bydd yr unigolion sy’n gadael gofal hefyd yn derbyn Grant Costau Byw gan Lywodraeth Cymru o £8,100 y flwyddyn, y gall gael ei ddefnyddio i dalu am lety a chostau byw ac nid oes angen ei dalu'n ôl.

Byddant hefyd yn cael yr opsiwn o gael benthyciad ychwanegol o £900 os bydd ei angen arnynt, tra bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu lwfans o £25 yr wythnos i bob un o’i unigolion sy’n gadael gofal yn ystod y tymor yn ogystal â bwrsariaeth – i gyd yn ychwanegol at y grantiau y mae ganddynt hawl iddynt.

Caiff y fwrsariaeth o £667 ei thalu ar ôl cwblhau pob blwyddyn academaidd (£2,000 ar draws tair blynedd) i gefnogi'r myfyriwr dros gyfnod ei wyliau haf.

Bydd y cyngor hefyd yn cynnig grant 'cychwyn' i helpu'r myfyriwr i brynu'r pethau sylfaenol ar gyfer bywyd annibynnol yn y brifysgol megis dillad gwely, offer cegin a gliniadur. Os bydd myfyriwr yn canfod ei hun mewn amgylchiadau personol arbennig o anodd sy'n effeithio ar ei astudiaethau, yna gall y cyngor wneud taliadau ychwanegol yn ôl ei ddisgresiwn.

Mae'r dull newydd yn caniatáu gwell annibyniaeth ac yn gwneud y cymorth a gynigir gan y cyngor yn fwy unol ag ethos Adroddiad Diamond, a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru fel argymhelliad ar gyfer dyfodol ariannu addysg uwch yng Nghymru.

Fel rhieni corfforaethol, hoffem roi'r cychwyn cryfaf bosibl i'r bobl ifanc sy'n gadael ein gofal wrth iddynt addasu i fyw'n annibynnol. Ar hyn o bryd, rydym yn cefnogi naw unigolyn sydd wedi gadael gofal i fynychu prifysgol, ac rydym wedi nodi y bydd y rhif hwn yn debygol o gynyddu ar draws y tair blynedd nesaf, sydd yn newyddion cadarnhaol iawn.

Yn flaenorol, byddai’r cyngor yn talu’r pris llawn am ffioedd dysgu a llety i unigolion sy’n gadael gofal, ond yn dilyn Adroddiad Diamond a symudiad tuag at annog mwy o annibyniaeth, rydym wedi llunio’r dull newydd hwn. Mae'n bwysig iawn i bob myfyriwr ddysgu am fyw'n fwy annibynnol a rheoli eu harian.

Mae gan ein hunigolion sy’n gadael gofal fynediad at grant sylweddol i dalu am eu hanghenion llety a gallant wneud cais am fenthyciad i fyfyrwyr yn union fel eu cyfoedion.

Dywedodd y Cynghorydd Phil White, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar:

“Gall y lwfans ychwanegol wythnosol y byddwn ni'n ei dalu iddyn nhw gael ei ddefnyddio tuag at fwyd a gweithgareddau cymdeithasol, a byddant hefyd yn parhau i dderbyn cymorth emosiynol ac ymarferol yn ystod eu hamser yn y brifysgol gan dîm gadael gofal y cyngor."

Yn gynharach eleni, cytunodd Aelodau Cabinet o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hefyd i gefnogi pobl ifanc sy'n gadael gofal trwy eu heithrio o orfod talu’r dreth gyngor tan eu bod yn 25 mlwydd oed.

Chwilio A i Y