Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dosbarthu brechlynnau wrth gyhoeddi rheolau tynnach ar gyfer siopau

Mae meddygfeydd ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn helpu i sicrhau bod miloedd o bobl fregus ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn derbyn brechlyn yn erbyn coronafeirws Covid-19.

Mae pob meddygfa Meddyg Teulu wedi cofrestru i gymryd rhan yn y rhaglen frechlynnu, ac mae Cwm Taf wedi cadarnhau mai'r meddygfeydd sydd ymhlith y cyntaf i wneud hynny fydd Meddygfa Ashfield, Meddygfa Newcastle, Riversdale House a Meddygfa Coed Derwen ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Meddygfa Bron Y Garn a Meddygfa Woodlands ym Maesteg, Canolfan Feddygol Pencoed a'r Feddygfa Newydd, Meddygfa Nantymoel yng Nghwm Ogwr.

Bydd meddygfeydd pellach yn cael eu cyhoeddi, ac mae grwpiau blaenoriaeth yn cael eu targedu gyntaf, a chysylltir â phreswylwyr pan ddaw eu cyfle i fynychu.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Trefnwyd y rhaglen frechlynnu fel bod ein preswylwyr mwyaf bregus yn cael eu brechu gyntaf.

"Tra bo hyn yn digwydd, gall bob un ohonom gefnogi'r rhaglen a sicrhau nad ydym yn rhoi pwysau ar wasanaethau drwy ymholi amdani mewn fferyllfeydd a meddygfeydd Meddyg Teulu. Pan ddaw eich cyfle, fe gysylltir â chi gyda manylion llawn ynghylch pryd a lle i fynd.

"Mae'r system wedi cael ei dylunio i atal pobl rhag 'twyllo'r ciw', ac ni ddylai unrhyw un geisio mynychu canolfan frechu heb dderbyn apwyntiad i wneud hynny.

"Er efallai na welir effeithiau'r brechlyn yn genedlaethol am rai misoedd, mae'r cyngor ar gadw Cymru'n ddiogel yr un fath - cofiwch gadw pellter o ddwy fedr oddi wrth eraill, golchwch eich dwylo'n rheolaidd, a gwisgwch orchudd wyneb lle fo'n ofynnol."

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cadarnhau y bydd cyfyngiadau tynnach yn cael eu lansio i helpu i gadw pobl yn ddiogel wrth ymweld â siopau a busnesau lleol.

O dan y rheolau newydd, bydd gofyn i fusnesau gynnal asesiad risg newydd ar faterion megis hylendid, y defnydd o PPE a gorchuddion wyneb, a oes awyriad digonol ac ymbellhau cymdeithasol ar waith, sut all gweithwyr gynyddu'r nifer o staff all weithio gartref, a mwy.

Wrth siarad am y gofynion newydd, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford: "Rydym yn gweithio'n agos gyda chyflogwyr, undebau llafur, awdurdodau lleol a'r Prif Swyddog Iechyd a Diogelwch i ystyried y manylion ar sut i gadw lleoedd gweithio'n ddiogel.

"Yn ogystal, mae gweinidogion wedi cyfarfod gydag adwerthwyr allweddol yr wythnos hon i drafod eu rôl hanfodol yn ystod y pandemig. Trafodasant y camau maent yn eu cymryd, o ddarparu diheintyddion ar gyfer dwylo a throlïau ger mynedfeydd, cyfyngu'r nifer o bobl yn y siop ar yr un pryd, a gwneud cyhoeddiadau rheolaidd yn atgoffa pobl i gadw eu pellter oddi wrth eraill.

"Byddwn yn cryfhau rheoliadau i sicrhau bod adwerthwyr yn dilyn y camau hyn fel bod eu lleoliad mor ddiogel â phosib ar gyfer siopwyr a'u gweithwyr. Mae nifer eisoes yn gweithredu safonau uchel, ac rydym angen codi'r safon i'r rheiny a allai ac a ddylai wella.

"Fodd bynnag, mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb personol i helpu gwneud siopau mor ddiogel â phosib.

“Mae pob un ohonom angen siopa ar ein pen ein hunain os yn bosib, cynnal y rheol dwy-fedr, cynnal hylendid dwylo da a gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi eich heithrio. Ni chaniateir unrhyw gam-driniaeth at weithwyr sy'n atgoffa pobl o'u cyfrifoldebau.”

Mae cyfleusterau profi symudol ar gael ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o hyd ar gyfer unrhyw un sy'n profi symptomau coronafeirws.

Maent yn cynnwys cyfleuster gyrru drwodd ym Mhwll Nofio Ynysawdre (CF32 9ET) sydd ar agor rhwng 9am-4pm bob dydd tan 21 Ionawr, a chyfleuster profi galw heibio ym maes parcio Neuadd Fowlio Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AH) sydd ar gael rhwng 8am-8pm, saith diwrnod yr wythnos.

Mae archebu'n hanfodol ar gyfer y cyfleusterau hyn, a gellir trefnu apwyntiad drwy wefan Llywodraeth Cymru neu drwy ffonio 119. Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd drefnu apwyntiad drwy ffonio 18001119.

Hefyd, mae canolfan galw heibio ar gael yng nghanolfan gymunedol Awel y Môr ym Mhorthcawl (CF36 5TN) tan 21 Ionawr rhwng 9am-4pm, saith diwrnod yr wythnos. Nid oes angen trefnu apwyntiad i ddefnyddio'r cyfleuster hwn, ac nid yw archebu'n hanfodol.

Gallwch wirio eich symptomau coronafeirws drwy ymweld â gwefan GIG Cymru 111.

Chwilio A i Y