Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

DJ Lleol Lee Jukes yn cyfweld Arweinydd y Cyngor ynglŷn ag ymgynghoriad ar y gyllideb

Mae amser o hyd i drigolion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddweud eu dweud ar flaenoriaethau gwario’r cyngor yn ystod y flwyddyn nesaf.

Ac i helpu pobl i ddysgu mwy, gallwch wrando ar bodlediad byr rhwng DJ Lee Jukes ac Arweinydd y Cyngor Huw David gyda lefelau’r dreth gyngor a’r gyllideb gyfan yn destun trafodaeth.

Eleni mae'r ymgynghoriad ar y gyllideb yn cynnwys ystyriaeth o weledigaeth hirdymor ar gyfer y fwrdeistref sirol, sy'n ymdrin â meysydd megis buddsoddi mewn ysgolion, ffyrdd, prosiectau adfywio, cynlluniau ynni ac amddiffynfeydd môr; lefelau'r dreth gyngor; ffioedd a thaliadau ar gyfer cyfleusterau parcio a phafiliynau chwaraeon yn ogystal â datblygu gwasanaethau ar-lein.

Mae hefyd yn gofyn am farn preswylwyr ynghylch sut orau i gefnogi busnesau lleol, twristiaeth a'r economi.

Drwy leisio eich barn yn yr ymgynghoriad hwn ar y gyllideb, byddwch yn ein helpu fel Cyngor a Chabinet i wneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â sut a lle rydym yn gwario arian yn y fwrdeistref sirol. Mae hefyd yn helpu i sicrhau bod y gwasanaethau rydym yn eu darparu ar gyfer ein cymunedau yn effeithiol ac yn effeithlon.

Rydym angen gwybod beth sydd wedi gweithio’n dda, a lle mae angen i ni barhau i wneud newidiadau neu welliannau yn ystod ein hadferiad o'r pandemig coronafeirws er mwyn sicrhau bod y cyngor yn gallu darparu gwasanaethau cynaliadwy ac effeithiol ar gyfer y pump i 10 mlynedd nesaf.

Hoffem wahodd unrhyw un sydd eisiau dysgu mwy am yr ymgynghoriad ar y gyllideb i wrando ar bodlediad byr rhwng y DJ lleol Lee Jukes a minnau. Mae’n gyflwyniad cyflym a hawdd i'r ymgynghoriad ar y gyllideb ac mae’n tynnu sylw at y rhesymau pam ei bod yn bwysig i drigolion gael dweud eu dweud.

Arweinydd y Cyngor Huw David

Bydd ymatebion gan breswylwyr yn cael eu defnyddio i lywio'r strategaeth ariannol tymor canolig ar gyfer 2022/23 – 2025/26.

Bydd yr ymgynghoriad a ddechreuodd ym mis Medi yn dod i ben ar 14 Tachwedd.

Llenwch yr arolwg ar-lein neu, am gopi caled o'r arolwg, e-bostiwch consultation@bridgend.gov.uk, ffoniwch 01656 643664 neu ysgrifennwch at Swyddfa’r Sir, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y