Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diweddariad ar ysgolion i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi diweddariad ar ysgolion sydd wedi profi achosion o'r coronafeirws Covid-19 ers dechrau'r tymor newydd.

Yn Ysgol Bryn Castell, mae un aelod o staff wedi profi'n bositif. Mae 17 aelod o staff a 39 o ddisgyblion eraill yn hunanynysu.

Yn Ysgol Maesteg, mae un aelod o staff wedi profi'n bositif. Mae pum aelod o staff yn hunanynysu, ond nid oes yr un disgybl wedi cael ei effeithio.

Mae un aelod o staff wedi profi'n bositif yn Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath, ac yn hunanynysu. Nid oes dim mwy o aelodau o staff a disgyblion wedi'u heffeithio.

Yn Ysgol Gyfun Bryntirion, mae un disgybl wedi profi'n bositif. Mae holl ddisgyblion blwyddyn saith cyfanswm o 215 yn hunanynysu o ganlyniad, yn ogystal ag un aelod o staff.

Yn Ysgol Gynradd Pencoed, mae un disgybl wedi profi'n bositif, ac mae saith disgybl a dau aelod o staff yn hunanynysu.

Er mai dim ond pum achos o'r coronafeirws sydd wedi'u cadarnhau, maent wedi arwain at 285 yn rhagor o bobl yn gorfod hunanynysu am 14 diwrnod. Mae'r mesur rhagofalus hwn yn unol â chyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac mae wedi'i ddylunio i leihau lledaeniad posib y feirws i deuluoedd, ffrindiau a'r gymuned ehangach. Mae ein profiad o'r sefyllfa hyd yn hyn yn dangos yn glir pa mor bwysig yw hi fod pawb yn cadw golwg am symptomau Covid-19, a sicrhau bod yr holl ganllawiau cenedlaethol yn cael eu dilyn i helpu i atal lledaeniad y feirws.

Mae ysgolion wedi bod yn paratoi i ddisgyblion ddychwelyd i'r ysgol ers peth amser nawr, ac wedi gallu gweithredu'n gyflym ym mhob achos. Gall rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid gefnogi'r ymdrechion hyn drwy barhau i fod yn wyliadwrus, a pheidio ag anfon eu plant i'r ysgol os ydynt yn dangos unrhyw symptomau yn gysylltiedig â'r coronafeirws.

Mae gan bob ysgol ystod o fesurau ar waith, i leihau risg, lleihau cyswllt a chynnal safonau uchel o hylendid, a dylai disgyblion na effeithir arnynt barhau i fynychu gwersi yn ôl yr arfer. Mae'r rheiny sy'n hunanynysu hefyd yn parhau i dderbyn gwersi diolch i fynediad ar-lein, dosbarthiadau rhithiol a chyfleusterau dysgu cyfunol. Mae'r pandemig ymhell o ddod i ben, a hoffwn ddiolch i ddisgyblion, athrawon, staff, rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid am eu dealltwriaeth a chydweithrediad parhaus. Mae'n bendant yn broses barhaus o hyd, a byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddatblygiadau newydd, gweithdrefnau a chanllawiau cenedlaethol sy'n dod i'r amlwg.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y