Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diweddariad ar ysgolion ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhyddhau ffigyrau newydd ar gyfer sut mae ysgolion lleol yn ymdopi â'r pandemig coronafeirws presennol.

Mae'r ystadegau diweddaraf yn cadarnhau bod y pandemig yn effeithio ar 27 y cant o'r holl ysgolion yn y fwrdeistref sirol ar hyn o bryd. 

Mae'r data diweddaraf yn dangos bod profion Covid-19 positif ar gyfer cyfanswm o 15 disgybl a 5 aelod o staff.  Mae cyfanswm o 537 o ddisgyblion a 42 aelod o staff yn hunanynysu ar draws 16 ysgol.

Dim ond fel mesur rhagofalus y mae'r hunanynysu hyn yn digwydd ac mae'n cyd-fynd â chyngor cenedlaethol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae pob disgybl sy'n hunanynysu yn parhau i dderbyn gwersi diolch i fynediad ar-lein, ystafelloedd dosbarth rhithwir a dysgu cyfunol.

Mae'r ffigyrau hyn yn dangos bod ysgolion lleol yn blaenoriaethu diogelwch a llesiant disgyblion, hyd yn oed wrth iddynt ymdrechu i sicrhau y gall eu haddysg barhau gyda chyn lleied o darfu â phosibl. Ym mhob achos, gweithredwyd yn gyflym, ac mae ysgolion wedi gweithredu'n brydlon i weithredu cyngor rhagofalus a ddarparwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae gan bob ysgol ystod lawn o fesurau ar waith i leihau risg, cyfyngu ar gyswllt a chynnal safonau hylendid uchel, a gall disgyblion nad ydynt yn cael eu heffeithio barhau i fynychu gwersi fel arfer. I ddisgyblion y mae'n ofynnol iddynt hunanynysu, mae ystafelloedd dosbarth rhithwir ar waith ac yn cyfuno technegau dysgu, gan eu galluogi i barhau i gymryd rhan ac elwa o wersi.

Gall rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid gefnogi ymdrechion i ymladd lledaeniad coronafeirws drwy barhau i fod yn wyliadwrus, a pheidio ag anfon plant i'r ysgol os ydynt yn arddangos unrhyw symptomau covid-19.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y