Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diweddariad ar y rhaglen frechu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae'r ffigyrau diweddaraf a ddarparwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau bod 48,956 o bobl bellach wedi derbyn eu dos cyntaf o'r brechlyn coronafeirws ar draws y rhanbarth.

Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae dros 13,800 o bobl wedi cael eu brechu, gyda'r bwrdd iechyd yn anelu at ddarparu dos cyntaf o'r brechlyn i bob preswylydd dros 80 oed erbyn dydd Sul 31 Ionawr.

Mae timau brechu symudol wedi ymweld â phob cartref gofal yn y fwrdeistref sirol, ac mae preswylwyr a staff wedi cael eu hasesu. Mae pawb y datganwyd eu bod yn feddygol ffit wedi derbyn eu dos cyntaf, ac mae cynlluniau ar waith i'r timau ddychwelyd a brechu unrhyw un nad oedd yn ddigon iach i'w dderbyn y tro cyntaf.

Ni lwyddodd eira a rhew trwchus y penwythnos i atal cynllun peilot Cwm Llynfi rhag digwydd, yn enwedig ar ôl i wirfoddolwyr ymuno â gweithwyr y cyngor i helpu i glirio'r ffordd at Ysbyty Maesteg. Mae'r cynllun peilot yn profi sut y gall meddygfeydd weithio gyda'i gilydd i dderbyn, cyflenwi a chynnal dosau o'r brechlyn Pfizer, sy'n gofyn am amodau storio penodol yn wahanol i frechlyn Oxford, er mwyn sicrhau'r manteision mwyaf posibl i'r gymuned.

Mae meddygon teulu wedi dechrau canolbwyntio ar bobl 70 oed a hŷn, ac yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol am gyflenwad brechlynnau, mae'r bwrdd iechyd yn rhagweld y bydd hyd at 25 y cant o'r grŵp blaenoriaeth hwn wedi cael eu dos cyntaf o'r brechlyn erbyn dydd Sul 31 Ionawr.

Gyda gwaith yn mynd rhagddo i frechu gweithwyr rheng flaen iechyd a gofal cymdeithasol, mae'r bwrdd iechyd hefyd yn gweithio gyda meddygon teulu i sicrhau y gall pobl sy'n agored i niwed sy'n gaeth i'r tŷ, neu a allai fod yn gwarchod eu hunain, gael brechiad cyn 14 Chwefror.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Mae'r diweddariad hwn yn galonogol ac rwy'n falch o weld bod y rhaglen frechu yn parhau i wneud cynnydd cyson.

“Mae'r rhaglen frechu yn parhau i dargedu aelodau mwyaf agored i niwed a diamddiffyn y gymuned trwy ddefnyddio grwpiau blaenoriaeth a bennir ledled y DU gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu.

“Mae pob meddygfa leol wedi cofrestru i gymryd rhan yn y rhaglen frechu, a chysylltir yn uniongyrchol â phobl pan eu tro nhw yw hi i gael eu dos.

"Gallwn gefnogi'r broses gyflwyno ac atal adnoddau rhag cael eu clymu drwy beidio â holi am y brechlyn mewn fferyllfeydd a meddygfeydd meddygon teulu. Byddwn yn cysylltu â phob preswylydd yn eu tro i dderbyn dos, ac ni ddylai unrhyw un geisio mynd i ganolfan frechu heb drefnu apwyntiad i wneud hynny.

"Mae cyfleusterau profi symudol yn parhau i fod ar gael ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i unrhyw un sy'n profi symptomau Covid-19, a chofiwch fod yn wyliadwrus o sgamwyr sy'n ceisio manteisio ar y pandemig.

"Mae'r brechlyn am ddim, ac ni fydd y GIG byth yn gofyn i chi dalu i'w dderbyn, nac i ddarparu manylion banc cyfrinachol neu ddogfennau personol.

"Er efallai na welir effeithiau'r brechlyn yn genedlaethol am rai misoedd, mae'r cyngor ar gadw Cymru'n ddiogel yr un fath - cofiwch gadw pellter o ddwy fedr oddi wrth eraill, golchwch eich dwylo'n rheolaidd, a gwisgwch orchudd wyneb lle fo'n ofynnol."

I wirio symptomau coronafeirws, ewch i wefan GIG 111 Cymru. I drefnu apwyntiad ac i wirio argaeledd cyfleusterau profi symudol, ewch i wefan Llywodraeth Cymru neu ffoniwch 119. Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd drefnu apwyntiad drwy ffonio 18001119. 

Chwilio A i Y