Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diweddariad ar gynlluniau adfywio Porthcawl

Mae hysbysiadau wedi cael eu postio ym Mhorthcawl yn dweud bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dymuno cadarnhau manylion perchnogaeth ar gyfer tir wedi'i leoli yng nghyffiniau Sandy Bay a Thraeth Coney.

Mae'r hysbysiadau yn dweud wrth unrhyw un sy'n credu y gall fod ganddynt fuddiant mewn unrhyw dir o fewn yr ardal hon i gysylltu â'r cyngor.

Mae hyn oherwydd bod sawl poced fach o dir o fewn yr ardal fwy y bydd yn rhaid eu caffael, o bosib, fel rhan o gamau adfywio'r dref yn y dyfodol, ac mae'r cyngor yn dymuno cadarnhau manylion perchnogaeth, yn benodol lle nad yw'r tir wedi'i gofrestru, o bosib.

Mae'r hysbysiadau hyn wedi cael eu postio fel rhan o'n hymdrechion i osod y sylfeini angenrheidiol ar gyfer cefnogi'r gwaith o gyflawni camau nesaf adfywiad parhaus Porthcawl. Mae ein cynlluniau yn ymgorffori cymysgedd eang o opsiynau ar gyfer cefnogi cyfleoedd manwerthu, preswyl a hamdden a mannau agored newydd o fewn ardaloedd Traeth Coney a Sandy Bay. Rydym hefyd yn bwriadu sefydlu ysgol cwbl newydd ynghyd â mesurau ecolegol ac amddiffyn yr arfordir gwell ar gyfer y system leol o weddillion twyni tywod hynafol.

I gyflawni hyn, mae'r cyngor yn dymuno gweithio'n agos â thirfeddianwyr a busnesau eraill yn yr ardal, ac fel rhan o hyn mae wedi sicrhau bod cynghorwyr lleol yn cael yr holl wybodaeth. Yn anffodus, ymddengys bod yr hysbysiadau wedi peri sïon di-sail, gyda Llywodraeth Cymru yn adrodd eu bod wedi derbyn gwrthwynebiadau i orchmynion prynu gorfodol nad ydynt yn bodoli hyd yn oed.

Mae'n rhaid i mi felly bwysleisio nad yw'r hysbysiadau hyn yn cynrychioli unrhyw orchymyn prynu gorfodol ffurfiol. Yr oll ydym yn ceisio ei wneud yw sefydlu pwy sy'n berchen ar beth, fel y gallwn fwrw ymlaen gyda chamau nesaf adfywiad parhaus Porthcawl, a chefnogi datblygiad adroddiad a fydd yn ceisio amlinellu'r berchnogaeth leol a buddiannau yn y safle yn llawn.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Ymhlith y cynlluniau adfywio ar gyfer Porthcawl mae siop fwyd newydd sbon a Therminws Porthcawl newydd a fydd yn cael ei ddatblygu fel rhan o fenter Metro Plus De-ddwyrain Cymru.

Gan ddefnyddio cyllid grant gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Llywodraeth Cymru, bydd y terminws yn cynnwys oddeutu chwe bae ar gyfer bysiau ynghyd â chanopi modern a chaban aros bysiau gyda byrddau gwybodaeth ddigidol a'r gallu i ddarparu ar gyfer cerbydau trydan.

Bydd derbyniadau cyfalaf o ddatblygu safle'r siop fwyd yn galluogi'r cyngor i ymgymryd â gwaith mawr ar faes parcio Hillsboro Place gan gynnwys ail-wynebu'r ardal a gwelliannau i gynllun y maes parcio.

Bydd y tir ar ochr ogledd-ddwyreiniol y safle, ger y siop fwyd newydd, yn cael ei ddatblygu ar gyfer tai newydd, a bydd cyfres o welliannau ar gyfer amddiffyn yr arfordir yn cael eu rhoi ar waith er mwyn lliniaru'r perygl o lifogydd. Bydd hyn yn cynnwys gwaith ar ardaloedd Morglawdd y Gorllewin a Phromenâd y Dwyrain sy'n edrych dros Sandy Bay, a fydd yn rhan bwysig o waith gwella tir cyhoeddus cyffredinol y prosiect.

Bydd Promenâd y Dwyrain yn cael ei ailddatblygu er mwyn cysylltu ardal y marina â'r traethau dwyreiniol, gan ffurfio ardal o dir cyhoeddus trawiadol a fydd yn addas ar gyfer cerddwyr a beicwyr.

Bydd y Portway yn dal i weithredu fel ffordd fynediad ac yn cael ei aildrefnu i fod yn fwy addas i gerddwyr, gyda llinellau gweld clir, mynediad gwell i ganol y dref a'r posibilrwydd o greu mannau parcio ychwanegol.

Pan fydd bydd y gwaith ar amddiffyn yr arfordir wedi'i gwblhau, bydd dau gam pellach o ddatblygu tai yn digwydd yng nghanol y safle yn Salt Lake, gyda rhan o'r tir yn cael ei defnyddio fel maes parcio dros dro yn y tymor byr.

Mae'r chwarter sy'n weddill o safle Salt Lake ger y marina wedi'i neilltuo ar gyfer atyniad hamdden newydd. Cyn sicrhau atyniad hamdden parhaol, bydd y tir yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau hamdden dros dro.

Bydd Parc Griffin yn cael ei ymestyn a bydd cylchfan newydd yn cael ei chreu i ddarparu mynediad i'r tir sy'n cael ei adfywio yn ardaloedd Traeth Coney a Sandy Bay.

Os ydych yn credu eich bod yn berchen ar y tir, neu fod gennych fuddiant ynddo, e-bostiwch y cyngor ar talktous@bridgend.gov.uk

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y