Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diweddariad ar gymorth addysg a gynigir i blant sy'n derbyn gofal

Mae Pwyllgor Rhianta Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn diweddariad ar y cymorth addysg a gynigir i blant sy'n derbyn gofal.

Cyflwynwyd adroddiad i'r pwyllgor, sy'n cynnwys aelodau'r Cabinet, mewn cyfarfod ar ddydd Iau 8 Ebrill. Ar 19 Mawrth 2021, roedd 271 o ddisgyblion oed ysgol statudol yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol.

Mae'r Tîm Ymgysylltu ag Addysg yn darparu un pwynt cyswllt i'r holl asiantaethau yn cynnwys ysgolion, Gofal Cymdeithasol Plant a gwasanaethau eraill ar gyfer gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant ac arweiniad i ddysgwyr bregus. Mae hefyd yn cynnig hyfforddiant a chymorth i ysgolion wrth baratoi cynlluniau addysg personol.

Mae ysgolion yn cynnig ystod o gymorth i blant sy'n derbyn gofal i hyrwyddo presenoldeb, yn cynnwys cwnsela yn yr ysgol a hyfforddiant 'Ffynnu' i hyrwyddo cyrhaeddiad addysgol. Gellir cynnig hyfforddiant trawma ac iechyd meddwl i staff hefyd, i ystyried sut y gall ymddygiad gyflwyno'i hun yn yr ysgol i blant sy'n rhan o'r system ofal.

Yn ystod y pandemig, mae'r grant datblygu disgyblion wedi cael ei ddefnyddio i gynnig tiwtora ychwanegol i 33 o blant sy'n derbyn gofal yn y fwrdeistref sirol.

Mae hyfforddiant wedi cael ei ddarparu hefyd i ysgolion a phartneriaid ar effaith trawma a sut y gall hyn effeithio ar allu plentyn i ymgysylltu â dysgu.

Tynnwyd sylw at waith ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan Estyn yn ei adolygiad diweddar o addysg i blant sy'n derbyn gofal.

Yn benodol, amlygwyd Ysgol Brynteg ac Ysgol Gynradd Penybont fel ysgolion sy'n gweithredu modelau arferion da i'r dysgwyr hynny.

Mae'r awdurdod lleol hefyd wedi bod yn ganolog yn y gwaith o ddatblygu cyfleoedd prentisiaeth a phrofiad gwaith i blant sy'n derbyn gofal i'w helpu i sicrhau cyflogaeth.

Dywedodd yr adroddiad fod gweithio amlasiantaethol wedi bod yn allweddol wrth sicrhau bod yr holl blant yn gallu cael mynediad at addysg yn ystod pandemig Covid-19.

Cynigwyd darpariaeth ar y safle i blant sy'n derbyn gofal, gyda blaenoriaeth yn cael ei rhoi i'r rheiny mewn lleoliadau maethu a oedd mewn perygl o dorri i lawr. Ers mis Ionawr 2021, roedd cyfartaledd o 50 o'r dysgwyr hyn yn derbyn darpariaeth ar y safle (disgyblion oed cynradd hyd at ddisgyblion Blwyddyn 8) bob wythnos. Cyflenwyd offer digidol hefyd, lle'r oedd angen.

Mae cymorth ychwanegol wedi cael ei gynnig i blant sy'n derbyn gofal drwy gydol y pandemig i sicrhau y gallent barhau â'u haddysg gyda chyn lleied o darfu â phosib.

Yn aml bydd plant yn dechrau derbyn gofal fel dewis olaf a dim ond pan mae pryderon sylweddol yn gysylltiedig â'u diogelwch. Gall effaith hyn yn nhermau datblygiad plentyn fod yn sylweddol ac yn benodol, ar eu gallu i ymgysylltu ag addysg.

Mae'r cyngor wedi bod yn gweithio'n galed i wneud yn siŵr bod gan blant sy'n derbyn gofal ganddo, gynllun addysg personol effeithiol ac o safon uchel i'w helpu i ffynnu. Gan edrych tua'r dyfodol, bydd gwelliannau yn cael eu gwneud i'r broses gynllunio i sicrhau eu bod wedi'u teilwra i'r plentyn ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd. Bydd cymorth parhaus yn cael ei gynnig hefyd i ysgolion o ran grantiau datblygu disgyblion gyda'r nod o rannu arferion da ar draws ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Lindsay Harvey, Cyfarwyddwr Addysg a Chymorth i Deuluoedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y