Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diweddariad ar frechlynnau a threfniadau profi symudol

Mae bron i 186,000 dos o'r brechlyn Covid-19 wedi'u rhoi i bobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyda thros 82,000 yn yr ardal bellach wedi'u brechu'n llawn.

Mae'r ffigyrau diweddaraf gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn dangos bod yr holl oedolion (18 oed a hŷn) yn yr ardal bellach wedi cael cynnig apwyntiad i gael o leiaf un dos.

Mae mwy na 89 y cant o'r oedolion yn nalgylch y bwrdd iechyd eisoes wedi cael eu dos cyntaf a rhagwelir y byddwn yn cyflawni'r garreg filltir o frechu 75 y cant o oedolion yn llawn erbyn diwedd yr wythnos hon.

Dywed y bwrdd iechyd ei fod yn parhau i fod yn benderfynol na fydd neb yn cael ei adael ar ôl, ac mae'n galonogol gweld mwy o bobl dan 40 oed yn dod am eu dos cyntaf.

Gall y rheiny nad ydynt wedi cael eu dos cyntaf alw heibio Canolfan Frechu Cymunedol Covid-19 a chael y brechlyn yn y fan a'r lle. Mae'r apwyntiadau galw heibio ar gael yn y rhan fwyaf o ganolfannau brechu cymunedol yn y rhanbarth, ac nid oes angen i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw. Dylai unrhyw un sydd eisiau manteisio ar yr apwyntiadau galw heibio dos cyntaf ddod â phrawf adnabod gyda nhw, fel pasbort, trwydded yrru neu fil cyfleustod i brofi eu cyfeiriad. 

Mae hyn yn cynnwys Ravens Court yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AP) lle bydd apwyntiadau galw heibio ar gael rhwng 9.15am – 4.30pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn.

Mae trefniadau ar gyfer apwyntiadau ail ddos yn parhau a byddant yn rhedeg ochr yn ochr â'r brechiadau galw heibio yn ôl yr arfer.

Mae profion Covid-19 am ddim ar gael ar gyn-safle ffatri Revlon (Cosi) yn Oakwood Drive ym Maesteg (CF34 9TS) lle bydd yn gweithredu fel cyfleuster gyrru drwodd rhwng 9am-6pm.

Mae canolfan brofi galw heibio yn parhau i fod ar gael ym maes parcio'r Neuadd Fowlio ar Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AH) rhwng 2pm-8pm i bobl sy'n profi symptomau.

I ddefnyddio unrhyw un o’r ddau safle, rhaid i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru neu ffonio 119. Os oes gennych broblemau gyda'ch clyw neu leferydd, gallwch ffonio 18001119 i drefnu apwyntiad.

Gallwch hefyd gasglu profion llif unffordd i'w defnyddio gartref o faes parcio’r Neuadd Fowlio rhwng 8am-1pm, saith diwrnod yr wythnos. Mae nifer o fferyllfeydd hefyd yn cynnig pecynnau hunanbrofi llif unffordd am ddim.

Er bod y nifer o frechlynnau yn sicr yn newyddion da, ni allwn anwybyddu'r ffaith fod achosion o'r coronafeirws yn cynyddu ar draws y fwrdeistref sirol.

Mae'n bwysig i ni nawr dynnu ynghyd fel cymuned i ddiogelu ffrindiau a theulu. Nid yw Covid-19 wedi diflannu ac mae'n bwysig ein bod yn parhau i fod yn wyliadwrus a chymryd pob rhagofal i sicrhau nad ydym yn lledaenu'r feirws ymhellach. Dylai unrhyw un sy’n teimlo’n gyffredinol sâl, neu sydd â symptomau megis tymheredd uchel, peswch newydd, parhaus neu'ch bod wedi colli neu wedi sylwi newid yn eich synnwyr arogli neu flasu, drefnu prawf PCR cyn gynted â phosibl a hunanynysu gartref.

Mae profi symudol yn rhan bwysig o’n hymdrechion yn erbyn Covid-19 ac mae'r trefniadau hyn yn cael eu hadolygu’n rheolaidd, felly cadwch lygad am ragor o gyhoeddiadau pellach cyn bo hir.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Chwilio A i Y