Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diweddariad ar drefniadau profi symudol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau'r trefniadau diweddaraf ar gyfer cyfleusterau profi coronafeirws symudol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd cyfleuster profi gyrru drwodd newydd yn agor ddydd Gwener 5 Chwefror ym Mhwll Nofio Halo, ar Marshfield Avenue yn y Pîl (CF33 6RP). Bydd ar agor rhwng 9am a 4pm bob dydd, ac mae’n rhaid trefnu apwyntiad.

Mae'r cyfleuster gyrru drwodd, sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyn-safle ffatri Revlon / Cosi yn Oakwood Drive ym Maesteg, yn cau ddiwedd dydd yfory (dydd Iau, 4 Chwefror).

Mae cyfleuster profi galw heibio hefyd ar agor ym maes parcio’r Neuadd Fowlio ger Canolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr (Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4AH). Mae'r cyfleuster ar gael rhwng 8am ac 8pm, saith diwrnod yr wythnos, ac mae’n rhaid trefnu apwyntiad.

I drefnu apwyntiad ar gyfer unrhyw un o’r cyfleusterau hyn, ewch i wefan Llywodraeth Cymru neu ffoniwch 119. Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd drefnu apwyntiad drwy ffonio 18001119.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Mae'n bwysig fod preswylwyr sydd â symptomau yn parhau i gael eu profi, gan fod coronafeirws yn dal yn bresennol yn ein cymunedau.

"Er bod y brechlyn coronafeirws yn cynnig gobaith i ni am ffordd allan o'r pandemig, bydd yn cymryd peth amser i bawb gael eu dos, felly mae'n hanfodol ein bod ni'n parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i gyfyngu lledaeniad y feirws. Cysylltir â chi pan ddaw eich cyfle i gael y brechlyn - peidiwch â rhoi pwysau ar adnoddau gan ymholi am y brechlyn gyda fferyllfeydd neu Feddyg Teulu.

"Parhewch i gadw pellter o ddau fetr oddi wrth eraill, golchi eich dwylo'n rheolaidd, a gwisgo gorchudd wyneb lle bo angen.

"Os na ydych yn teimlo'n dda, ewch i GIG 111 Cymru ar-lein neu cysylltwch â'ch fferyllfa gymunedol leol. Os bydd angen, gallwch hefyd gysylltu â'ch Meddyg Teulu, ond dim ond os ydych yn profi symptomau sy'n peryglu bywyd y dylech ffonio 999 neu ymweld â'r adran frys.

Chwilio A i Y