Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diweddariad ar ddatblygiad posib ar gyn safle claddu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi pwysleisio ei safbwynt ynghylch gwerthiant a datblygiad posibl llain o dir preifat ym mhentref Coety.

Mae sylw parhaus yn y cyfryngau o’r gwerthiant a thrafodaethau dilynol ar y cyfryngau cymdeithasol wedi sbarduno llawer iawn o ymholiadau i’r cyngor lleol.

Deallir bod y llain 1.3 erw, sy’n cael ei hysbysebu i fod â photensial datblygiad preswyl, wedi ei defnyddio fel tir claddu ar gyfer cleifion a fu farw, o’r hen Ysbyty Parc. Gan fod yr ysbyty bellach wedi’i dymchwel a’i hadleoli gan CEM Parc, mae’r llain yn eistedd gyferbyn â’r carchar a thai lleol presennol.

Rydym eisoes wedi egluro nad yw’r safle wedi ei gynnwys yn y drafft o’r Cynllun Datblygu Lleol, ac nid oes dynodiad penodol ynghylch sut y gellir ei ddefnyddio. Byddai unrhyw gais i’r dyfodol am dai yng nghefn gwlad yn cael ei wrthwynebu mewn egwyddor gan yr awdurdod hwn ar y sail bod y safle yn sefyll y tu allan i ffin ddiffiniedig yr anheddiad, a gallai unrhyw draffig ychwanegol a ddaw yn sgil datblygiad preswyl gael effaith negyddol.

Yn ddiweddar gwelsom gwestiynau ynghylch beth allai ddigwydd i gyrff pobl a gladdwyd ar y safle. Er nad yw’r cyngor yn berchen ar y safle ac ni fyddai’n rhan o’r broses, mae’n wir dweud y byddai statws y plot fel tir claddu yn cyfyngu’n sylweddol ar unrhyw ddatblygiad posibl.

Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn cynnal canllawiau llym ar yr amgylchiadau lle gellir datgladdu cyrff. Byddai perchennog tir a ddymunai wneud hynny yn gorfod cael trwyddedau codi cyrff gan y weinyddiaeth, ac ymgeisio hefyd am drwydded esgob o bosib petai’r tir yn gysegredig. Byddai’r weinyddiaeth yn gorfod darparu unrhyw eglurhad pellach ynghylch y mater hwn yn uniongyrchol.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau, y Cynghorydd Stuart Baldwin

Chwilio A i Y