Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diweddariad ar brofi am Covid-19 ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gall trigolion Pen-y-bont ar Ogwr nawr archebu prawf coronafeirws os ydynt yn teimlo’n sâl, hyd yn oed os nad oes ganddynt unrhyw un o’r prif symptomau.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi gwneud y newid wrth i gyfyngiadau lacio fel y gellir canfod achosion o Covid-19 cyn gynted â phosibl.

Os oes gennych unrhyw un o’r tri phrif symptom - tymheredd uchel, peswch newydd, parhaus neu'ch bod wedi colli neu wedi sylwi ar newid yn eich synnwyr arogli neu flasu, mae'n rhaid ichi archebu prawf cyn gynted â phosibl a hunanynysu gartref nes ichi gael eich canlyniad.

Mae hyn yn cynnwys pobl sydd wedi cael eu brechu gan y gallent barhau i drosglwyddo'r feirws i bobl eraill.

Gallwch nawr hefyd archebu prawf os ydych yn teimlo'n sâl ond heb un o dri phrif symptom coronafeirws. Gallai enghreifftiau o symptomau eraill gynnwys llwnc tost, cur pen, cyfog, dolur rhydd a chwydu.

Pan fyddwch yn cael prawf ar gyfer symptomau eraill, nid oes rhaid ichi hunanynysu wrth ddisgwyl am eich canlyniad. Byddwch ond yn gorfod hunanynysu os yw eich prawf yn dod yn ôl yn bositif.

Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae cyfleuster profi drwy ffenest y car ar gael yn ddyddiol ar safle hen ffatri Revlon/Cosi ger Oakwood Drive ym Maesteg (CF34 8TS), rhwng 9am a 5pm.

Mae'r cyfleuster profi galw heibio ym maes parcio'r Neuadd Fowlio yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AH) hefyd ar agor yn ddyddiol rhwng 2pm ac 8pm, i bobl â symptomau.

Mae trefnu apwyntiad yn hanfodol ar gyfer y ddau gyfleuster a gellir gwneud hyn ar wefan Llywodraeth Cymru neu drwy ffonio 119. Os oes gennych broblemau gyda'ch clyw neu leferydd, ffoniwch 18001119. Gallwch hefyd ofyn am becyn hunanbrofi i’w gwneud gartref.

Po gynharaf y caiff achosion eu canfod, y cyflymaf y gall y person hwnnw ynysu ac osgoi lledaenu'r feirws i'w deulu, ffrindiau, cydweithwyr ac aelodau eraill o'r gymuned. Bydd hyn yn caniatáu i gyfyngiadau barhau i gael eu llacio, fel y gall bywyd ddychwelyd i normal.

Mae’n hanfodol bod trigolion yn parhau i gadw at y rheolau ar gadw pellter cymdeithasol, hylendid dwylo a gwisgo masgiau wyneb, a hunanynysu a chael eu profi os oes ganddynt unrhyw un o'r tri phrif symptom. Mae hyn yn cynnwys y rheiny sydd eisoes wedi cael dos o frechlyn Covid-19.

Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David

Am ragor o wybodaeth ynghylch profi am Covid-19, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Chwilio A i Y