Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diweddariad ar bont ffordd a chroesfan reilffordd Pencoed

Bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael diweddariad yr wythnos nesaf ar waith ymchwil ar y posibilrwydd o gau croesfan reilffordd Pencoed a chael Pont Ffordd Penprysg yn ei lle.

Yn y cyfarfod, gofynnir i aelodau’r cabinet gymeradwyo cynlluniau ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynllun, sydd hefyd yn cynnwys pont deithio weithredol, sy’n caniatáu i gerddwyr a beicwyr groesi ar ei thraws.

Mae tagfeydd traffig yn fater problemus ers amser maith ym Mhencoed, yn enwedig ar y ffordd o amgylch y groesfan reilffordd ar Ffordd Hendre pan fydd y rhwystr i ar draws y ffordd i ganiatáu ffordd glir i wasanaethau rheilffordd - ac ar Bont Ffordd Penprysg, sy’n cyfyngu'r llif i ganiatau llwybr unffordd dros y bont o’r naill ffordd neu’r llall.

Mae effaith y tagfeydd nid yn unig yn cyfyngu ar allu’r dref i dyfu yn y dyfodol, ond hefyd yn cael effaith negyddol ar yr economi a’r amgylchedd lleol.

Mae’r tagfeydd hefyd yn creu problemau i wasanaethau bysiau nad ydynt yn gallu bodloni amseroedd teithio dibynadwy. Yn ychwanegol, oherwydd y diffyg rampiau o amgylch y pontydd troed sydd eisoes yn bodoli, mae cysylltiadau teithio llesol yn gyfyngedig iawn.

Yn y cyfarfod ar ddydd Mawrth 20 Gorffennaf, gofynnir i aelodau’r Cabinet ddirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus a rhanddeiliaid llawn ar y cynllun.

I ddilyn, byddai adroddiad pellach ar ganlyniadau’r ymgynghoriad, dyluniadau arfaethedig ac unrhyw ffrydiau cyllido posibl yn cael ei gyflwyno mewn cyfarfod Cabinet yn y dyfodol.

Chwilio A i Y