Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diweddariad ar achosion Covid-19 mewn ysgolion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhyddhau ffigyrau newydd ar y nifer o ddisgyblion a staff sydd wedi profi'n bositif ar gyfer coronafeirws.

Mae'r ystadegau diweddaraf yn cadarnhau bod y pandemig yn effeithio ar 37 y cant o'r holl ysgolion yn y fwrdeistref sirol ar hyn o bryd. 

Mae cyfanswm o 28 disgybl ac wyth aelod o staff wedi profi'n bositif ar gyfer Covid-19, gyda 1,413 o ddisgyblion a 45 aelod o staff ar draws 22 ysgol yn hunanynysu ar hyn o bryd.

Mae gan bob ysgol ystod lawn o fesurau ar waith i leihau risg, cyfyngu ar gyswllt a chynnal safonau hylendid uchel, a gall disgyblion nad ydynt yn cael eu heffeithio barhau i fynychu gwersi fel arfer. Dim ond fel mesur rhagofalus y mae'r hunanynysu hyn yn digwydd ac mae'n cyd-fynd â chyngor cenedlaethol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I ddisgyblion y mae'n ofynnol iddynt hunanynysu, mae ystafelloedd dosbarth rhithwir ar waith ac yn cyfuno technegau dysgu, gan eu galluogi i barhau i gymryd rhan ac elwa o wersi.

Rydym yn annog rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid i gefnogi ymdrechion i ymladd lledaeniad coronafeirws drwy barhau i fod yn wyliadwrus, ac atgoffa eu hunain o'r pwysigrwydd i beidio ag anfon plant i'r ysgol os ydynt yn arddangos unrhyw symptomau Covid-19, neu wedi profi'n bositif.

Dywedodd yr aelod cabinet dros addysg, Charles Smith:

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y