Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

'Diwedd cyfnod' wrth i Ffatri Injans Ford gau

Mae arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi disgrifio cau Ffatri Injans Ford heddiw fel 'diwedd cyfnod 40 mlynedd'.

Yn siarad am y cau, dywedodd arweinydd y cyngor, Huw David: “Cyn y cyhoeddiad fis Mehefin y llynedd bod y ffatri injans yn cau, roedd yn cyflogi bron i 1,700 o bobl. Gyda £3.3 biliwn amcangfyfrifedig wedi'i ychwanegu at yr economi leol dros y 10 mlynedd diwethaf yn unig, bydd colli swyddi, yn y ffatri ac o fewn y gadwyn gyflenwi ehangach, yn cael gwared ar fwy na £250m o'r economi leol.

"Dywedais yn flaenorol wrth y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig yn Nhŷ'r Cyffredin fod buddsoddiad brys a gweithredu cyflym yn hanfodol er mwyn diogelu cymunedau'r fwrdeistref sirol a'r economi leol, ac mae hyn yn parhau i fod yn wir, yn enwedig ar ôl effaith pandemig y coronafeirws a siom ynghylch y ffaith bod cyfleuster Ineos wedi penderfynu ail-leoli yn Ewrop.

"Mae cyngor bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi gweithio ochr yn ochr â phartneriaid tasglu megis Llywodraeth Cymru a Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gynnig cefnogaeth i'r holl weithwyr yr effeithir arnynt ac i weld pa fuddsoddiad newydd y gellir ei ddwyn i'r ardal, a bydd yn parhau i wneud hyn.

“Mae gweithlu'r ffatri injans yn cynnwys gweithwyr medrus, gweithgar iawn sydd wedi rhoi degawdau o wasanaeth i'r ffatri a'r cwmni. Mae'n galonogol gweld bod y rhan fwyaf o weithwyr wedi manteisio ar y cyfleoedd i ailhyfforddi a datblygu sgiliau newydd, a bod mwy na 360 eisoes wedi canfod cyflogaeth newydd tra bod tua 230 wedi dewis ymddeol.

“Fodd bynnag, mae'r ffaith yn aros bod Ford wedi gwasanaethu am fwy na phedwar degawd fel cwmni angor o fewn y rhanbarth, a threuliwyd llawer o'r amser hwn fel ein cyflogwr mwyaf yn y sector preifat.

Mae'n bwysicach nag erioed i wneud y gorau o'r cyfleoedd a gynigir yn y dyfodol gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru weithio'n ddiflino i ddod â buddsoddiad, busnesau a swyddi newydd yn ogystal â chefnogi'r rhai sydd eisoes yma a sicrhau bod cyfleoedd yn parhau i fod ar gael ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

“Mae ein Cronfa Adfywio Arbennig wedi helpu cwmnïau lleol i ddarganfod ffyrdd o arallgyfeirio a buddsoddi er mwyn cymryd mantais o gyfleoedd busnes newydd, tra bod ein cronfa Kick Start wedi creu swyddi newydd ac wedi cefnogi busnesau newydd trwy eu helpu i fuddsoddi mewn offer a chostau cychwyn cyfalaf eraill.

"Wrth inni edrych tuag at y dyfodol, rwyf am i fusnesau gydnabod bod bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i fod yn lle anhygoel i fuddsoddi yno.

“Wedi’i leoli hanner ffordd rhwng Caerdydd ac Abertawe a gyda gweithlu lleol hynod fedrus wrth law, mae'r ardal yn mwynhau cysylltiadau cyfathrebu rhagorol gyda mynediad hawdd i dair cyffordd y M4, y rhwydwaith rheilffordd cyflym rhwng Abertawe a Llundain a Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd.

"Gall ein swyddogion medrus yn y cyngor ddarparu amrywiaeth o gyllid a chymorth cychwyn, ac mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig cyfleoedd rhwydweithio cryf.

"Efallai bod heddiw’n nodi diwedd cyfnod 40 mlynedd, ond rydym yn parhau i fod yn benderfynol o gynhyrchu twf a ffyniant yn y dyfodol, ac rwy'n gwahodd pob busnes i ddod i weld beth sydd gan yr ardal i'w gynnig."

Chwilio A i Y