Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Disgyblion TGAU yn cyrraedd y safon ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae ysgolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dathlu set trawiadol arall o ganlyniadau TGAU.

Mae ysgolion y fwrdeistref sirol wedi gweld cynnydd o 1.5 y cant mewn perfformiad ar raddau A*-C gyda 63.8 y cant o ddisgyblion yn cyflawni'r graddau hynny o’i gymharu â 62.8 y cant yn genedlaethol.

Yn yr un modd, mae'r perfformiad ar raddau A*-G wedi cynyddu 1.2 pwynt canran i fod bron yr un peth â'r ffigurau cenedlaethol ar y lefel hon.

Ymhlith nifer o straeon o lwyddiant ar ddiwrnod canlyniadau TGAU, arweiniodd 19 y cant o'r cofrestriadau at raddau A*-A, sy'n golygu bod disgyblion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i berfformio'n well na'r cyfartaledd cenedlaethol o 0.6 y cant.

Rwy’n falch iawn o glywed am berfformiad gwell ein disgyblion ac rwyf am longyfarch pob un ohonynt am eu gwaith caled yn arwain at heddiw. Mae cymaint o lwyddiannau gwych yn cael eu dathlu heddiw. Hoffwn hefyd ddiolch i'r staff dysgu a chymorth am eu hymroddiad eithriadol i ddatblygiad academaidd a chymdeithasol ein pobl ifanc. Mae wir yn gwneud gwahaniaeth i'w bywydau yn y dyfodol.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio’r cyngor

Ychwanegodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd y Cyngor: “Mae heddiw yn ddiwrnod mawr i gynifer o bobl ifanc a gobeithio eu bod wedi cael y canlyniadau roedden nhw eu heisiau wrth iddyn nhw edrych tuag at opsiynau ar gyfer addysg uwch, hyfforddiant neu gyflogaeth.

“I unrhyw un na chafodd y canlyniadau roedden nhw’n eu disgwyl, byddwn yn eu hannog i gael mynediad at yr ystod eang o gyngor a chefnogaeth sydd ar gael i'w helpu i wneud y penderfyniad iawn. Siaradwch â'ch ysgol, Coleg Pen-y-bont neu Gyrfaoedd Cymru am fwy o wybodaeth."

Chwilio A i Y