Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Disgybl ysgol yn creu poster i hyrwyddo ymgyrch gwrth-sbwriel

Bydd poster a gafodd ei greu gan ddisgybl ysgol gynradd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ymgyrch gwrth-sbwriel newydd.

Jessica, disgybl o Ysgol Gynradd Abercerdin, luniodd y dyluniad buddugol fel rhan o brosiect Ein Cwm..Ei Garu a'i Gadw'n Lân.

Mae'r poster yn dangos dwy olygfa - amgylchedd gwyrdd a byd wedi'i lygru, gyda'r teitl 'Help me breathe’.

Mae'r ymgyrch yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cadwch Gymru'n Daclus a Chyngor Cymuned Cwm Ogwr, yn ogystal â Nature Quest.

Cymerodd dair ysgol ran yn y prosiect a ddaeth i ben ym mis Mehefin - Abercerdin, Ysgol Gynradd Nantymoel, ac Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd.

Unwaith eto, mae ymgyrch Ei Garu a'i Gadw'n Lân wedi bod yn llwyddiant gwirioneddol, ac mae disgyblion ysgol wedi mwynhau'r cyfle i ddysgu mwy am yr amgylchedd.

Llongyfarchiadau gwresog i Jessica. Mae ei phoster yn procio’r gydwybod ac yn effeithiol o ran lledaenu'r neges i helpu i ddiogelu'r amgylchedd rydym yn byw ynddo.

Mae'n braf gweld y brwdfrydedd ymysg disgyblion ysgol, a'u penderfynoldeb i helpu i gadw ein cymunedau'n rhydd rhag sbwriel.

Dirprwy Arweinydd Hywel Williams

Dechreuodd ymgyrch 'Ei Garu a'i Gadw'n Lân!' ym Mhorthcawl yn 2019, ac ers hynny, mae wedi lledaenu ar draws y rhanbarth, gydag ysgolion ym Mracla, Corneli, Mynydd Cynffig a Chefn Cribwr yn cymryd rhan yn ddiweddar.

Oherwydd pandemig y coronafeirws, bu awdurdod lleol Cwm Ogwr yn gweithio ar yr ymgyrch gyda Nature Quest i ddarparu pecyn cymorth ar-lein digidol i ysgolion allai ei ddefnyddio un ai yn y dosbarth neu drwy ddysgu ar-lein.

Roedd y pecyn cymorth yn cynnwys fideos a gweithgareddau oedd yn canolbwyntio ar yr amgylchedd lleol a'r broblem gyda sbwriel a gwastraff plastig.

Rhoddwyd citiau casglu sbwriel i'r ysgolion hefyd, er mwyn gallu casglu sbwriel yn yr ardal a chofnodi eu canlyniadau.

Jessica gyda chopi wedi'i fframio o'i phoster buddugol

Chwilio A i Y