Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dirwy i landlord o Ben-y-bont ar Ogwr am dorri rheolau diogelwch tân a thrwyddedu

Mae landlord o Ben-y-bont ar Ogwr a fethodd sicrhau rhagofalon diogelwch tân priodol wedi cael bil am £5,250 gan y llys.

Nid oedd Peter Durston, o Newbridge Gardens, wedi trwyddedu ei eiddo rhent yn Heol Ewenni yn gywir ychwaith.

Ym mis Tachwedd 2017, aeth swyddogion y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir – sy’n cynnwys Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg a Chaerdydd – i archwilio’r eiddo yn sgil amheuon fod yr eiddo yn cael ei rentu’n eiddo amlfeddiannaeth heb y drwydded ofynnol.

Tŷ neu fflat gyda thri neu fwy o denantiaid sy’n ffurfio dau neu fwy o aelwydydd yn rhannu adnoddau megis ystafelloedd ymolchi neu geginau yw eiddo amlfeddiannaeth (HMO). Mae trwydded amlfeddiannaeth hefyd ar dai sydd â thri neu fwy o loriau a phump neu fwy o denantiaid.


Cadarnhaodd swyddogion fod eiddo Mr Durston yn gartref i bump o denantiaid ac y dylai Mr Durston felly fod wedi cael tystysgrif HMO. Yn ystod yr un archwiliad, cafodd sawl achos o dorri rheolau eu canfod, yn cynnwys methu â chadw ffordd o ddianc rhag tân yn glir o unrhyw rwystr a methu â sicrhau bod larymau tân yn cael eu cynnal a chadw ac yn gweithio’n iawn.

Canfuwyd hefyd nad oedd Mr Durston wedi sicrhau mesurau rhesymol a oedd yn ofynnol i ddiogelu’r preswylwyr mewn achos o argyfwng. Roedd drysau tân a’u fframiau mewn dwy ystafell wely wedi eu gosod yn wael; nid oedd gan ystafell wely arall ddrws tân o gwbl. Nid oedd dyfeisiau i gau’r drysau eu hunain wedi eu gosod ar ddrysau tân yn arwain at y ffordd i ddianc, ac roedd angen allwedd i agor y drws ffrynt a’r drws cefn.

Nid oedd allweddi i ffenestri’r ystafell wely yng nghefn y llawr gwaelod a oedd yn ystafell fewnol, felly ni fyddai’n bosibl eu defnyddio i ddianc pe byddai tân. Roedd drysau wedi eu pentyrru yn erbyn y ffenestri dianc yn yr iard gefn ac felly ni fyddai’n ddiogel eu defnyddio i ddianc.

Canfu’r swyddogion hefyd nad oedd Mr Durston wedi sicrhau bod rhannau cyffredin yr eiddo wedi eu cynnal a’u cadw mewn cyflwr da, glân a diogel ac yn weddol glir o unrhyw rwystrau. Roedd canllaw pen grisiau’r ail lawr wedi torri ac roedd darn ohono ar goll, ac roedd yr ystafell fyw wedi ei rhwystro gan fatras, ffrâm gwely ac eitemau eraill. Roedd powlen toiled y llawr cyntaf wedi cracio ac roedd caead powlen toiled y llawr gwaelod ar goll.

Ymysg y rheolau eraill yr oedd Mr Durston wedi eu torri oedd peidio â sicrhau bod tai allan, iardiau a chyrtiau blaen wedi eu cadw’n lân, ac roedd yr iard ganol a’r ardd gefn yn llawn sbwriel yn cynnwys drysau mewnol.

Plediodd Mr Durston yn euog yn Llys Ynadon Caerdydd ar ddydd Gwener 18 Mai i droseddau o dan Orchymyn Deddf Tai 2004, sef bod heb drwydded HMO ar gyfer yr eiddo, methu â darparu dogfennau sy’n ofynnol o dan Adran 235 o Orchymyn Deddf Tai 2004 a thorri Rheoliadau Rheoli Tai Amlfeddiannaeth (Cymru) 2006.

Gorchmynnwyd Mr Durston i dalu cyfanswm o £5,250 mewn dirwyon a chostau ac nid yw mwyach yn cael ei ystyried yn berson cymwys a phriodol, felly bydd yn rhaid iddo benodi rheolwr i reoli’r eiddo. Mae Rhentu Doeth Cymru hefyd wedi eu hysbysu.

Nid yw’n dderbyniol i landlordiaid HMOs ddiystyru rheoliadau pan ddaw i ystyried diogelwch eu tenantiaid.

Mae tai’r sector preifat yn gwneud cyfraniad pwysig i’r stoc dai ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae mwyafrif y landlordiaid yn cadw at y rheolau, ond ceir rhai sy’n meddwl eu bod yn gallu gweithredu uwchlaw’r gyfraith. Ein swydd ni yw diogelu tenantiaid ac fe fyddwn yn cymryd y camau gorfodi priodol os bydd landlordiaid yn methu â thrwyddedu neu reoli eu heiddo.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Les a Chenedlaethau’r Dyfodol, a chadeirydd Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

Ceir mwy o wybodaeth am HMOs

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y