Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dim ysgol dros wyliau'r haf!

Mae gwledd ar y gweill ar gyfer plant ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn, ar ffurf rhaglen lawn dop o weithgareddau a digwyddiadau.

Mae'r rhaglen boblogaidd ‘dim ysgol’ yn cael ei threfnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth ag Awen, Halo Leisure, yr Urdd, Menter Bro Ogwr a chynghorau tref a chymuned, ac mae’n llawn dop o weithgareddau hwyliog i blant o bob oed.

Mae rhywbeth i bob plentyn ei fwynhau, gan amrywio o gadw’n heini i ddefnyddio'r dychymyg.

Bydd plant rhwng 8 a 12 oed yn cael llawer o sbort wrth i sesiynau poblogaidd Heini am Oes ddychwelyd i leoliadau cymunedol, a fydd yn cynnwys chwaraeon, gemau, celf a gweithgareddau creadigol. Bydd angen i rieni a gofalwyr gofrestru eu plant ar gyfer Heini am Oes pan fyddant yn mynd i'w sesiwn cyntaf.

Bydd llawer o weithgareddau ParkLives AM DDIM hefyd yn cael eu cynnal ledled y fwrdeistref sirol, sy’n addas i blant o bob oed. Bydd y gweithgareddau hyn yn amrywio o sesiynau blasu byr i ddiwrnodau llawn hwyl, a byddant yn addas ar gyfer y teulu cyfan. Mae’r fenter boblogaidd hefyd yn cynnwys sioe deithiol yr haf, a fydd yn ymweld â rhai o fannau awyr agored mwyaf poblogaidd y fwrdeistref ac yn llawn dop o weithgareddau.

P’un ai a yw’ch plentyn yn athletwr brwd neu eisiau rhoi cynnig ar chwaraeon newydd, mae ein rhaglen ‘Dim Ysgol’ yn cynnwys amryw o wersylloedd ac academïau chwaraeon i gadw plant yn heini’r haf hwn. Mae’r sesiynau yn addas ar gyfer plant rhwng 3 a 15 oed a byddant yn helpu i ddatblygu sgiliau symud, ystwythder, cydbwysedd a chydsymud. Bydd angen i rieni a gofalwyr gofrestru plant ymlaen llaw drwy lenwi ffurflen ar-lein sydd ar gael ar dudalennau ‘Dim Ysgol’ y cyngor.

Mae llawer o weithgareddau ar gael ar gyfer Cymry Cymraeg y fwrdeistref sirol hefyd – mae Menter Bro Ogwr yn cynnal cynlluniau chwarae Cymraeg AM DDIM ym Maesteg, Porthcawl a Phen-y-bont ar Ogwr. Yn ogystal â hynny, bydd yr Urdd yn cynnal nifer o wersylloedd chwaraeon Cymraeg lle gall plant ddysgu llawer o sgiliau newydd a chwrdd â ffrindiau newydd.

Yn ogystal â’i hamserlen lawn o sioeau yn Neuadd y Dref ym Maesteg ac ym Mhafiliwn Porthcawl, bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen hefyd yn camu i’r llwyfan ar gyfer haf o berfformiadau theatr awyr agored ym Mharc Gwledig Bryngarw. Ymhlith y cynyrchiadau fydd i'w gweld yr haf hwn mae Alice in Wonderland a Wuthering Heights.

Gall gofodwyr brwd ymgymryd â Her Ddarllen yr Haf hefyd, drwy ddarllen chwe llyfr o’u dewis yn ystod y gwyliau ysgol. Thema’r her eleni yw ‘Gwibio drwy'r Gofod’ a gall y plant gasglu gwobrau arbennig ar hyd y daith.

Os nad yw hynny’n ddigon i ddiddanu’r plant, mae Halo Leisure yn cynnal cyrsiau nofio dwys AM DDIM, gan gynnwys gwersi i ddechreuwyr a gwersi gwella dull nofio i blant dan 16 oed, felly gall eich teulu chi greu stŵr yn y dŵr yr haf hwn. Hefyd, bydd amryw o sesiynau nofio hwyliog i'r teulu sydd wedi’u hysbrydoli gan Disney yn cael eu cynnal ar gyfer eich tywysogion a’ch tywysogesau bach.

Mae ein rhaglen Dim Ysgol yn parhau i dyfu bob blwyddyn, gyda mwy a mwy o weithgareddau cyffrous cael eu cynnig i blant o bob oed ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae cymaint ar y gweill drwy gydol y gwyliau, a llawer ohonynt yn rhad ac am ddim, does gan blant ddim rheswm i ddiflasu dros yr haf.

Hoffwn ddiolch unwaith eto i bob un o’n partneriaid am gyfrannu at y rhaglen lawn dop yma o weithgareddau a digwyddiadau, ac rwy’n annog preswylwyr lleol i fanteisio ar y rhaglen wych hon dros yr haf!

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol

Mae manylion llawn y rhaglen ‘Dim Ysgol’, gan gynnwys ffurflenni archebu, ar gael ar wefan y cyngor.

Chwilio A i Y