Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Defnyddwyr ap Covid-19 y GIG yn gymwys i wneud cais am daliadau hunanynysu

Bydd preswylwyr bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr y gofynnir iddynt hunanynysu drwy ap Covid-19 y GIG nawr yn gymwys i wneud cais am y taliad cymorth hunanynysu o £500, yn ôl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James, wedi cadarnhau bod defnyddwyr yr ap sy'n cael gwybod eu bod wedi'u hamlygu i'r feirws, sydd ar incwm isel ac mewn risg o galedi ariannol, yn gymwys i wneud cais o heddiw.

Mae'r taliad eisoes ar gael i breswylwyr y mae gofyn iddynt hunanynysu drwy'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu neu rieni y mae lleoliad addysg eu plentyn wedi dweud wrtho am hunanynysu.

I fod yn gymwys, mae angen i ddefnyddwyr yr ap fod yn gyflogedig neu hunangyflogedig a ddim yn gallu gweithio gartref, ac yn colli incwm o ganlyniad. Yn ogystal, mae'n rhaid i'r unigolyn neu ei bartner fod yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymorth Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.

Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys elfen ddewisol i gefnogi'r bobl hynny nad ydynt yn derbyn budd-daliadau ond sy'n bodloni'r meini prawf eraill ac mewn risg o galedi ariannol.

Hyd nes bydd yr ap yn cael ei ddiweddaru i ddilysu'r unigolion hynny y mae gofyn iddynt hunanynysu, bydd angen i ddefnyddwyr ddarparu sgrinlun sy'n dangos bod yr ap wedi gofyn iddynt hunanynysu, yn ogystal â thystiolaeth o incwm is wrth wneud cais. 

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gallu derbyn a phrosesu ceisiadau am daliadau o ddydd Gwener 5 Chwefror a bydd ymgeiswyr yn gallu gwneud cais hyd at dair wythnos o'u dyddiad diwethaf yn hunanynysu os dechreuodd eu cyfnod hunanynysu ar 1 Chwefror 2021 neu ar ôl hynny.

Dywedodd Julie James: "Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i ddiogelu iechyd a lles pobl a byddwn yn parhau i gefnogi pobl Cymru yn ystod y cyfnod anodd hwn.

"Mae awdurdodau lleol unwaith eto wedi ymgymryd â'r her o sicrhau bod pawb sydd angen cymorth ariannol drwy gydol y pandemig hwn yn ei gael wrth i ni gadarnhau gwaith i ganiatáu pobl i wneud cais yn uniongyrchol drwy'r ap. Maent eisoes wedi bod yn gweithio'n ddiflino, ac rwy'n diolch iddynt unwaith eto am eu gwaith caled a'u hymroddiad.

"Byddaf yn parhau i adolygu'r cynllun i sicrhau bod y rheiny sydd mewn angen fwyaf yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i hunanynysu a lleihau lledaeniad."

Dywedodd arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David: "Mae'r taliadau cymorth hyn yn cynnig cymorth ariannol mawr ei angen i breswylwyr y mae gofyn iddynt hunanynysu, gan helpu i leihau lledaeniad a sicrhau nad oes rhaid i unrhyw un ddewis rhwng bwydo ei deulu neu fynd i'r gwaith a lledaenu'r feirws o bosibl.

"Mae coronafeirws yn dal i gylchredeg yn ein cymunedau felly mae'n hanfodol eich bod yn hunanynysu os gofynnir i chi wneud hynny. Er bod y rhaglen frechu yn rhoi gobaith i ni, bydd yn cymryd peth amser i bawb dderbyn eu dos cyntaf a rhaid i ni gyd barhau i ddilyn y rheolau.

"Byddwn yn annog preswylwyr sy'n wynebu caledi ariannol oherwydd bod gofyn iddynt hunanynysu i wneud cais am y taliad hwn."

Gall preswylwyr sy'n gymwys am y taliad cymorth hunanynysu wneud cais ar wefan y cyngor.

Chwilio A i Y