Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Defnyddio gorchuddion wyneb mewn ysgolion uwchradd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cyhoeddi ei fod yn ail-gyflwyno gorchuddion wyneb mewn ysgolion uwchradd ar draws y rhanbarth.

Bydd y mesur dros dro, sy’n cael ei weithredu yn dilyn cynnydd graddol mewn achosion coronafeirws ymysg grwpiau oed iau, yn cael ei adolygu ar 22 Hydref, cyn hanner tymor.

Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae ysgolion uwchradd wedi cynnal y defnydd o orchuddion wyneb fel rhan o’u mesurau rheoli Covid-19. Mae hyn yn golygu bod gorchuddion wyneb eisoes yn cael eu defnyddio, nid yn unig mewn ardaloedd cymunedol fel coridorau a neuaddau, ond hefyd mewn ystafelloedd dosbarth. 

Ar draws rhanbarth Cwm Taf, mae cyfraddau trosglwyddo ar eu huchaf ar hyn o bryd ymysg grwpiau oedran 11-15 oed ar ôl i achosion gynyddu'n raddol yn ystod mis Medi wrth i ysgolion ailagor.

Mae gorchuddion wyneb yn cynnig diogelwch ychwanegol rhag haint i ddisgyblion a staff, ac maent eisoes yn cael eu defnyddio ochr yn ochr â mesurau rheoli presennol fel profion llif unffordd ddwywaith yr wythnos.

Cafodd y penderfyniad ei wneud gan y Tîm Rheoli Achosion COVID-19 Rhanbarthol, sydd wedi’i gadeirio gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ac sy’n rheoli’r ymateb i’r pandemig yn ardal Cwm Taf Morgannwg.

Dywedodd Angela Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a chadeirydd y Tîm Rheoli Achosion COVID-19 Rhanbarthol: “Y mis hwn, rydym yn dechrau cynnig brechiad i bawb rhwng 12-15 oed yn ein Bwrdd Iechyd. Rydym yn disgwyl gweld gostyngiad sylweddol yng nghyfraddau’r achosion wrth i bobl fanteisio ar y cynnig hwnnw, ond mae’r mesur hwn yn cynnig gwytnwch ychwanegol tan hynny.

 “Hoffem bwysleisio mai mesur dros dro yw hwn, a bydd yn cael ei adolygu ar ddechrau hanner tymor.

“Er mwyn lleihau cyfraddau heintio a lleihau’r tarfu ar addysg cymaint â phosibl, os yw eich plentyn yn datblygu symptomau Covid, peidiwch â’i anfon i’r ysgol, ac ewch ag ef am brawf PCR. Gallwch drefnu apwyntiadau drwy ffonio 119 neu ewch i wefan Llywodraeth Cymru.”

Mae brechiadau’n dal i gael eu cynnig i bawb rhwng 12-15 oed gyda’r bwriad bod yr holl apwyntiadau’n cael eu cynnig cyn diwedd hanner tymor.

Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae'r ganolfan frechu ar gael yn Ravens Court, canol tref Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AP). Bydd angen i chi ddod â phrawf adnabod gyda chi, fel pasbort, trwydded yrru neu fil cyfleustodau fel prawf o’ch cyfeiriad.

Mae manylion canolfannau brechu eraill yn y rhanbarth ar gael ar wefan y bwrdd iechyd.

Rydym eisoes wedi parhau â’r defnydd o orchuddion wyneb fel rhan o fesurau rheoli lleol o fewn ysgolion, felly rydym yn croesawu ac yn cefnogi’r penderfyniad hwn ac yn annog pob disgybl i sicrhau ei fod yn dilyn y mesur rhagofalus hwn. Mae achosion ymysg grwpiau oedran ysgol uwchradd yn parhau i gynyddu, ac mae gwisgo gorchuddion wyneb mewn ysgolion yn ffordd effeithiol o leihau cyfraddau trosglwyddo.

Byddem hefyd yn annog unrhyw un rhwng 12-15 oed sydd wedi cael cynnig eu dos cyntaf o’r brechiad i fanteisio ar y cynnig hwnnw. Mae cael eich brechu’n cyfyngu ar effeithiau coronafeirws, ac yn helpu i’ch cadw chi, eich teulu, eich ffrindiau a’r gymuned ehangach mor ddiogel â phosib.

Yn y cyfamser, gall unrhyw un sydd dros 16, nad ydynt wedi cael eu dos cyntaf o’r brechiad eto, alw heibio i unrhyw ganolfan frechu gymunedol heb apwyntiad, yn yr un modd ag oedolion sydd wedi cael eu dos cyntaf dros wyth wythnos yn ôl, ond sy’n hwyr am eu hail frechiad. Mae apwyntiadau galw heibio ar gael rhwng 11am a 4.30pm, ac rwy’n gobeithio y bydd cyn nifer o bobl â phosibl yn manteisio ar hyn.

Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Chwilio A i Y