Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dedfryd yn y carchar a gwaharddiad gydol oes i fasnachwr ceffylau

Mae masnachwr a bridiwr ceffylau wedi'i euogfarnu o achosi dioddefaint diangen i geffylau a defaid yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, sy'n cynrychioli cynghorau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Canfuwyd Thomas Price yn euog o 32 o gyhuddiadau, gan gynnwys methu â sicrhau amgylchedd addas i anifeiliaid, yn Llys Ynadon Merthyr Tudful.

Cafodd ei ddedfrydu i chwe mis yn y carchar a gwaharddiad gydol oes rhag cadw unrhyw anifail wedi i'r llys glywed bod ganddo hanes o erlyniadau am gam-drin a oedd wedi arwain at ddiarddeliad o bum mlynedd yn y gorffennol.

Yn flaenorol, plediodd cyd-ddiffynnydd Price, Luanne Bishop, yn euog i 31 o'r cyhuddiadau a chafodd ei dedfrydu yn yr un gwrandawiad i 12 wythnos o garchar, wedi'i ohirio am 12 mis. Cafodd hi hefyd ddiarddeliad gydol oes rhag cadw unrhyw anifail, ac eithrio nifer o anifeiliaid anwes penodol.

Rhoddwyd yr achos dan brawf dan y Ddeddf Llesiant Anifeiliaid gan y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, y corff sy'n gyfrifol am gyflawni iechyd yr amgylchedd, safonau masnach a gwasanaethau trwyddedu ledled ardaloedd awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Cafodd y llys glywed bod Mr Price, o Redway Road Tresimwn, wedi cadw'r anifeiliaid dan amodau erchyll mewn tri lleoliad gwahanol.

Yn ystod ymweliad a gynhaliwyd ym mis Awst 2019, achubodd swyddogion iechyd a llesiant anifeiliaid ddiadell o ddefaid yn Sŵn-y-Môr yn y Wig. Er ei bod hi'n ddiwedd haf, nid oedd cnu y defaid wedi'u cneifio ac roeddynt yn dioddef o effeithiau cynrhon a chlwyfau yn gysylltiedig â nhw, ac oherwydd hynny bu'n rhaid terfynu bywydau nifer ohonynt. Daethpwyd o hyd i sawl ysgerbwd ar y safle hefyd.


Yn ddiweddarach, ym mis Ionawr 2020, canfu swyddogion bod ceffylau yn cael eu cadw dan amodau ofnadwy yn safleoedd yng Nghoety, Tresimwn a Sŵn-y-Môr.

Canfuwyd yr anifeiliaid yn sefyll mewn mwd dwfn heb fwyd a diffyg dŵr glân, ffres. Roedd dau o'r safleoedd yn llawn peryglon, megis metel siarp a weiren bigog, ac yn un safle, roedd y ceffylau'n cael eu cadw dan amodau budr, gorlawn heb unrhyw le iddynt orwedd.

Cafodd Price ei gyhuddo o achosi dioddefaint diangen i wyth ceffyl, roedd rhai ohonynt dan eu pwysau yn sylweddol, tra bod gan eraill glwyfau hirdymor wedi'u hachosi gan rygiau anaddas. Atafaelodd y swyddogion gyfanswm o 240 o geffylau ar draws y tri lleoliad.

Mae gan Mr Price gefndir o gam-drin anifeiliaid, a gobeithiaf y bydd y ddedfryd hon yn anfon neges na fydd esgeulustod a chreulondeb o'r fath yn dderbyniol yn ardaloedd ein hawdurdod lleol. Mae'r penderfyniad i roi dedfryd mewn carchar a diarddeliad gydol oes yn adlewyrchu difrifoldeb y troseddau hyn a'r dioddefaint eithafol yr oedd Mr Price yn gyfrifol amdano.

Nid yn unig mae arferion Mr Price yn niweidio anifeiliaid, ond maent hefyd yn achosi problemau i'r cymunedau ehangach oherwydd yn aml byddai'r anifeiliaid yn mynd ar grwydr ac yn pori'n anghyfreithlon ar dir nad oedd ef yn berchen arno.

Daw'r euogfarn wedi sawl mis o waith mewn partneriaeth rhwng awdurdodau lleol, Heddlu De Cymru, Redwings a'r RSPCA. Mae gorfod atafaelu a gofalu am anifeiliaid ar y raddfa hon wedi bod yn hynod gostus, ond dylai'r rheiny sy'n cadw anifeiliaid fod yn ymwybodol ein bod yn barod i gymryd y camau hyn i sicrhau bod anifeiliaid yn cael y lefel briodol o ofal.

Dywedodd Dave Holland, Pennaeth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

Dywedodd llefarydd ar ran yr RSPCA: "Roeddem yn falch o gefnogi'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir gyda'r weithred geffylau gymhleth a phwysig hon, sy'n pwysleisio eto yr hyn a ellir ei gyflawni wrth weithio gyda'n gilydd er llesiant anifeiliaid.

"Roedd nifer o'r ceffylau hyn yn byw dan amodau cwbl amhriodol ac rydym yn hapus iawn o fod wedi gweithio'n agos â'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, yr Heddlu a Redwings i'w hachub a sicrhau bod nifer o'r anifeiliaid hyn yn cael ail gyfle am hapusrwydd."

Dywedodd Nic de Brauwere, Pennaeth Llesiant ac Ymddygiad ac Uwch Filfeddyg yn Redwings: "Gwelais yn uniongyrchol yr amodau dychrynllyd a diffyg gofal enbyd yn y safleoedd hyn, a oedd yn cynnwys merlod gyda chlwyfau heb eu trin, diffyg bwyd a dŵr a nifer a oedd dan eu pwysau yn ddifrifol yn byw dan amodau cwbl anaddas.

"Felly, rwy'n hynod falch ac ysgafnach fy mryd yn gweld erlyniad llwyddiannus a dedfrydu cadarn, a fydd yn atal mwy o geffylau rhag wynebu esgeulustod yng ngofal yr unigolion hyn. Yn sicr, nid dyma'r achos cyntaf i Redwings ymdrin ag ef yn ymwneud â cheffylau gan y perchennog hwn, ac mae'r amser, egni ac adnoddau yr elusen yr ydym wedi'u buddsoddi yn gwarchod yr anifeiliaid hyn dros y blynyddoedd yn anodd eu mynegi mewn geiriau. 

"Hoffem ddiolch o galon i gynghorau'r Gwasanaethau Rheoleiddiol a Rennir o Ben-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg, a ddyfalbarhaodd â'r achos allweddol hwn drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf er yr heriau a gafodd eu cyflwyno gan y pandemig, ac i'n cyd-elusennau llesiant sydd wedi ein cefnogi bob cam o'r ffordd.

"Mae ymdrechion bellach yn mynd rhagddynt i ailgartrefu'r ceffylau, sydd ers hynny wedi gwella.

Chwilio A i Y