Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dedfryd ohiriedig ar gyfer masnachwr twyllodrus

Mae töwr a gamarweiniodd gwsmeriaid, ac a dderbyniodd filoedd o bunnoedd heb gwblhau neu wneud gwaith, wedi pledio'n euog i dwyllo.

Gan fasnachu o dan yr enw RG Roofing, cafodd Robert Gooch o Fracla ei gyhuddo o un achos o dwyllo o dan Ddeddf Twyll 2006 a chwe achos o ymgymryd ag arferion masnachol camarweiniol o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008.

Plediodd yn euog i'r holl gyhuddiadau yn Llys y Goron, Merthyr Tudful, ar 7 Medi 2020.

O dan yr achos o dwyll, clywodd y llys fod wyth cwyn ar wahân wedi'u gwneud yn erbyn Mr Gooch rhwng 2013 a 2018 ar ôl iddo dderbyn blaendaliadau sylweddol ar gyfer gwaith na chafodd ei gwblhau neu ei ddechrau. Dioddefodd un adeilad lifogydd o ganlyniad i'r gwaith anorffenedig.

Cafodd chwe chwyn arall eu gwneud ar gyfer arferion masnachol camarweiniol a ddigwyddodd yn ardal Abertawe, lle derbyniodd Mr Gooch gyfanswm gwerth £16,784 mewn blaendaliadau ar gyfer gwaith na chafodd ei gwblhau neu ei ddechrau.

Ar ôl pledio'n euog i'r holl achosion, cafodd Mr Gooch ei ddedfrydu i 24 mis o garchar, sydd wedi'u gohirio am 24 mis pellach. Gorchmynnwyd iddo hefyd gwblhau cwrs adfer deg diwrnod ac i gwblhau 100 awr o waith di-dâl.

Mae canlyniad yr achos hwn yn anfon neges glir na fydd arferion masnachol twyllodrus a chamarweiniol, sy'n arwain at dwyllo trigolion o'u harian, yn cael eu goddef.

Wrth i ni nesáu at gyfnod yr hydref a'r gaeaf, mae angen i drigolion barhau i fod yn arbennig o wyliadwrus. Roedd yr achos hwn yn cwmpasu digwyddiadau a ddigwyddodd dros ardal eang, ac rwy'n ddiolchgar i'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir a'n partneriaid am ei ddwyn i derfyn priodol.”

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, sy'n aelod o'r Cyd-bwyllgor ar gyfer Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

Gall trigolion gysylltu â'r Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth i Ddefnyddwyr ar 0808 223 1133 (Saesneg) / 0808 223 1144 (Cymraeg) er mwyn nodi cwynion, y byddant wedyn ar gael i'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir eu hasesu.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y