Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dechreuwch yrfa mewn gofal cymdeithasol

Mae’n swydd maent i gyd wrth eu bodd yn ei wneud, yn gwneud gwahaniaeth i fywydau dydd i ddydd eraill drwy ofalu am bobl a’u galluogi i aros yn eu cartrefi eu hunain.

Nawr, fel rhan o ymgyrch recriwtio newydd yn y sector gofal cymdeithasol, mae gweithwyr gofal cartref ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi sôn am sut y daethant i weithio yn y sector gofal, beth maent yn ei fwynhau, a pham y dylai pobl eraill ystyried ymuno â’r tîm.

Mewn fideo newydd gan yr awdurdod lleol, mae Lewis yn egluro sut y gwnaeth cyfuniad o golli ei waith yn y maes manwerthu a'i brofiad o ofalu am aelod o'r teulu ei ysgogi i wneud cais am swydd yn helpu eraill.

Dywedodd: “Yr hyn rwy’n ei fwynhau am y swydd hon yw rhoi gwên ar wynebau pobl a gwneud gwahaniaeth i’w bywyd pob dydd.

“Mae yna gefnogaeth anhygoel gan eich cydweithwyr yn ogystal â rheolwyr, sy'n eich helpu i fynd ymlaen at bethau mwy a gwell.

“Os ydych yn ystyried gweithio ym maes gofal cymdeithasol o gwbl, buaswn i'n dweud wrthych i fynd amdani. “Dyma'r peth gorau i mi ei wneud erioed - ni fyddwch chi’n edrych yn ôl.”

Mae Lewis hefyd yn sôn am yr hyfforddiant y mae wedi'i gael o'r swydd, o hyfforddiant cymorth cyntaf i hyfforddiant gofal cathetr stoma a hyfforddiant dementia. Ychwanegodd: “Mae yna gymaint o hyfforddiant y gallwch ei wneud ac mae’n hyfforddiant parhaus.”

Yn y cyfamser, dechreuodd Nigel, a oedd yn arfer gweithio fel llafurwr medrus a chrefftwr, weithio fel gweithiwr gofal 18 mis yn ôl gan ddweud "mae'n bleser mynd i'r gwaith".                                                   

Dywedodd: “Yr hyn sy'n rhoi llawer o foddhad i mi yw gweld yr unigolyn yn byw'n annibynnol yn ei gartref ei hun ar ddiwedd y dydd - rwy’n cael y wên honno.

“Fy nghyngor i unrhyw un sydd eisiau gweithio ym maes gofal yn y cartref, yw rhoi cynnig arni. Byddwch yn bendant yn teimlo ei bod yn werth chweil.

Ac mae Karen, sy'n fam i dri o blant, sydd wedi gweithio yn y maes gofal cartref am y 28 mlynedd diwethaf, yn dweud na fyddai'n "newid y rôl hon am unrhyw beth".

Dywedodd: “Rwy’n hoffi elfen ofalu’r swydd, rwyf wrth fy modd yn gofalu am bobl. Rwyf wrth fy modd yn gwneud yn siŵr eu bod nhw’n iawn, a’u bod nhw’n hapus.

“I wneud y swydd, mae'n rhaid i chi fod yn onest ac yn ddibynadwy, yn trin pobl yn y ffordd rydych chi am gael eich trin eich hun, a rhaid i chi fod yn ddymunol ac yn gwrtais.”

Wedi’i lansio ar ddiwedd mis Awst, mae ymgyrch recriwtio cenedlaethol yn cael ei gynnal gan Lywodraeth Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymry ar hyn o bryd, wedi’i anelu at hyrwyddo buddion gweithio yn y sector gofal ac annog pobl i wneud cais am swyddi o fewn y sector. I weld swyddi ledled Cymru, ewch i wefan Gofalwn Cymru neu dysgwch fwy drwy @GofalwnCymru ar Twitter neu Facebook.

O fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae swyddi ar gael mewn amrywiaeth o feysydd, o dimau ail-alluogi a chartrefi gofal i wasanaethau pobl ifanc. Am ragor o wybodaeth neu i wneud cais, ewch i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr neu ewch i dudalennau Facebook a Twitter y cyngor.

Mae gofalwyr yn hanfodol i unigolion, teuluoedd a’n cymunedau i gyd a hoffaf ddiolch iddynt am y gwaith arbennig maent yn ei wneud bob dydd.

Mae gofal cymdeithasol yn cynnig cyfleoedd gyrfa gwych i bobl sydd â phrofiadau gwahanol o'u gyrfaoedd blaenorol a'u bywydau personol, ac mae’n swydd am byth - mae hyfforddiant a chymorth llawn ar gael ac os ydych chi’n berson sy’n hoffi pobl, byddwch yn teimlo gwerth go iawn gan eich bod yn gwybod eich bod yn helpu pobl i fyw'r bywydau sy’n bwysig iddyn nhw.

Cynghorydd Nicole Burnett, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y