Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Deall effaith y pandemig ar gyflogwyr a staff

Mae Cymru Iach ar Waith yn awyddus i glywed gan ystod eang o gyflogwyr ledled Cymru i ddeall yn well yr effeithiau pandemig Covid-19 ar iechyd cyflogwyr a'u staff ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. 

Mae pandemig Covid-19 wedi cael effaith sylweddol ar weithleoedd a'r gweithlu yng Nghymru a gweddill y DU. 

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi nodi effeithiau negyddol Covid-19 gan gynnwys diweithdra cynyddol; cynnydd mewn risg tlodi a'r tlodi gweithio; cwmnïau’n cau; ac ehangu bylchau economaidd ac iechyd rhwng ardaloedd daearyddol.

Rydym yn gwybod fod dirywiadau ac argyfyngau economaidd yn effeithio'n sylweddol ar benderfynyddion iechyd fel incwm, cyflogaeth a safonau byw. 

Mae'r rhain yn effeithio ar bob agwedd ar iechyd a llesiant, gan gynnwys iechyd meddwl ac ymddygiadau sy'n niweidio iechyd. Fodd bynnag, mae rhagweld canlyniadau iechyd yn gymhleth.

Mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ymchwil Barn (ORS) mae Cymru Iach ar Waith wedi datblygu holiadur ar-lein ar gyfer cyflogwyr:

  • I ddal anghenion iechyd gweithlu Cymru nawr ac wrth symud ymlaen
  • Penderfynu ar faterion allweddol i'w hystyried a sut i ymateb
  • I gael gwybod pa gymorth sydd ar gael ar hyn o bryd a nodi unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth.

Bydd Cymru Iach ar Waith yn defnyddio'r mewnwelediadau hyn i weithio gyda llunwyr polisi a phartneriaid eraill i fynd i'r afael â'r anghenion a nodwyd. Bydd y mewnwelediadau hefyd yn llywio sut mae'n datblygu rhaglenni i gefnogi cyflogwyr i fynd i'r afael ag anghenion adfer ar ôl y pandemig eu gweithlu a chyfrannu at wella iechyd y boblogaeth sy'n gweithio yng Nghymru. 

Gofynnir i gyflogwyr gwblhau'r arolwg ar-lein ar wefan ORS. Bydd yr arolwg yn fyw tan 31 Mawrth 2021.

Mae Cymru Iach ar Waith yn rhaglen gan Lywodraeth Cymru a ddarperir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i weithio gyda chyflogwyr i greu gweithleoedd iach a hybu iechyd da.

Chwilio A i Y