Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dathlu noson Calan Gaeaf a Thân Gwyllt ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Atgoffir trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i fod yn ddiogel yr wythnos hon wrth ddathlu noson Calan Gaeaf a Thân Gwyllt.

Mae nifer o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal ar draws y fwrdeistref sirol yn ystod yr wythnos nesaf i nodi dathliadau’r hydref, megis arddangosfeydd tân gwyllt a phartis gan sefydliadau lleol, cynghorau tref a chymuned.

Mae’r Gwasanaeth Rheoleiddio Cyfrannol (SRS) yn darparu gwasanaethau diogelwch cyhoeddus, iechyd amgylcheddol a thrwyddedu i gynghorau Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae wedi recordio podlediad yn canolbwyntio ar ddiogelwch yn ystod Calan Gaeaf a chanllaw i fusnesau sydd eisiau cynnal arddangosfeydd tân gwyllt.

Mae’r SRS hefyd yn annog pobl sy’n bwriadu dathlu noson tân gwyllt i fynd i arddangosfeydd tân gwyllt sydd wedi’u trefnu. Fodd bynnag, os nad yw hyn yn bosibl, anogir pobl i brynu tân gwyllt gan werthwyr cydnabyddedig ar-lein ac ar y stryd fawr. Mae nifer o risgiau’n gysylltiedig â phrynu tân gwyllt gan brynwyr annibynadwy, ac os nad ydynt yn bodloni safonau diogelwch perthnasol, gallant achosi niwed difrifol.

Yn y cyfamser, mae Heddlu De Cymru yn atgoffa pobl sy’n bwriadu mynychu digwyddiad neu ddathliad gartref i fod yn ddiogel, ac maent hefyd yn rhedeg ymgyrch ‘Nid yw’n Hwyl i Bawb’.

Argymhellir unrhyw un sy’n bryderus ynghylch y dathliadau, nad ydynt yn dymuno cael eu hamharu, i lawrlwytho posteri oddi ar wefan Heddlu De Cymru a’u harddangos yn eu ffenestr er mwyn atal ymwelwyr nas dymunir.

Ar ôl 18 mis heriol i bawb, bydd llawer o bobl yn edrych ymlaen at fynychu rhai digwyddiadau hydrefol cyffrous sydd wedi cael eu trefnu ar draws y fwrdeistref sirol.

Rydym yn annog pobl i fod yn ddiogel ac yn ystyriol o eraill yn ystod y dathliadau, a chofio y gall noson Calan Gaeaf a Thân Gwyllt ychwanegu straen, gorbryder ac ofn i rai pobl yn ein cymunedau.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Ymhlith y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mae:

  • Heol-y-Cyw: Bydd y clwb rygbi’n nodi’r tymor bwganllyd gyda Pharti Calan Gaeaf ddydd Gwener 29 Hydref. Rhaid talu ffi mynediad o £2, a rhoddir gwobr am y wisg orau.
  • Porthcawl: Ar 5 Tachwedd, bydd Tafarn yr Hi Tide yn cynnal eu harddangosfa tân gwyllt blynyddol. Mae mynediad am ddim, a bydd y bar yn agored i weini prydau bwyd a diodydd yn ogystal â chŵn poeth a byrgyrs. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 7.30pm
  • Y Pîl: Bydd y clwb rygbi’n cynnal arddangosfa noson Tân Gwyllt ar 5 Tachwedd. Mae mynediad yn costio £3, a bydd y digwyddiad yn dechrau am 7pm.
  • Pencoed: Bydd caeau chwarae Ffordd Felindre yn cynnal arddangosfa tân gwyllt blynyddol cyngor tref Pencoed ar 5 Tachwedd am 6.15pm. Noder, ni chaniateir ffyn gwreichion.
  • Maesteg: Mae Clwb Rotari Maesteg wedi trefnu ei arddangosfa tân gwyllt blynyddol yng nghlwb rygbi Maesteg. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 7.30pm.
  • Cefn Cribwr: Bydd The Riders yn cynnal eu harddangosfa tân gwyllt flynyddol am ddim yng Nghae Gof ar 5 Tachwedd am 6pm
  • Llangewydd Arms: Cynhelir y sioe laser yn Llangewydd Arms ar 6 Tachwedd. Mae’r sioe’n dechrau am 7pm, ac mae mynediad yn costio £5.

Chwilio A i Y