Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dathliad Dwbl i Dechrau’n Deg Sarn

Mae safle Dechrau’n Deg Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn Sarn yn cymryd camau breision ymlaen i roi’r cychwyn iachaf posibl mewn bywyd i blant.

Dyma’r safle Dechrau’n Deg lleol cyntaf i gwblhau ‘Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy’ Llywodraeth Cymru, ac maent hefyd wedi ennill dyfarniad efydd ‘Gwobr Iechyd Gweithle Bach’

Mae’r cynllun wedi’i anelu at ddarpariaethau gofal plant, gan gynnwys grwpiau chwarae/cylchoedd meithrin, meithrinfeydd a gofalwyr plant, ac mae’n cwmpasu saith agwedd ar iechyd - maeth ac iechyd y geg, gweithgarwch corfforol a chwarae egnïol, diogelwch, hylendid, llesiant meddyliol ac emosiynol, yr amgylchedd ac iechyd yn y gweithle.

Mae Dechrau’n Deg Sarn hefyd yn cynnal sesiynau ‘Give me 5’ bob tymor lle caiff rhieni wahoddiad i fynychu’r sefydliad bob diwrnod am wythnos i weld sut mae eu plant yn cymryd rhan mewn sesiynau gweithgarwch corfforol.  Mae modd i rieni ymuno â nifer o sesiynau gweithgarwch arbennig eraill hefyd, gan gynnwys diwrnodau dim bygi, helfeydd trysor, sesiynau traed prysur, cwrs rhwystrau a choginio iach.

Maent hefyd yn sicrhau bod pob plentyn yn gallu cael dŵr yfed a byrbrydau maethlon, iach gydol pob un o’u sesiynau.

Rwy’n hynod falch o’r gwaith sy’n mynd ymlaen yn ein canolfannau Dechrau’n Deg ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae ein safle yn Sarn yn benodol wedi gwneud yn eithriadol o dda drwy fod y cyntaf o’n 16 safle Dechrau’n Deg i gwblhau’r ‘Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy’, gan wneud gwahaniaeth mawr i ddatblygiad ein plant cyn oed ysgol.

Mae hefyd yn wych gweld cynifer o rieni a phlant yn cymryd rhan yn y sesiynau ‘Give me 5’ ac yn gadael eu ceir a’u bygis adref ac yn cerdded eu plant i’r grŵp chwarae. Hoffwn ddweud ‘da iawn wir!’ wrth bawb cysylltiedig ac edrychaf ymlaen at weld ein safleoedd eraill yn cwblhau’r cynllun yn fuan.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol

Mae pob safle Dechrau’n Deg hefyd yn defnyddio masgot, sef Dewi, draig sy’n bwyta’n iach, y caiff y plant fynd ag ef adref yn wythnosol i’w hannog i gadw’n egnïol, bwyta’n iach ac i atgyfnerthu pwysigrwydd glanhau eu dannedd yn yr amgylchedd cartref.

Mae Dechrau’n Deg Sarn hefyd wedi cyrraedd safon efydd iechyd a llesiant, sy’n cael ei gydnabod ar draws Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am leoliadau Dechrau’n Deg neu’r ‘Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy’ cysylltwch â Swyddog Datblygu Gofal Plant y cyngor, Kate Parry, ar 01656 642649 neu anfonwch e-bost at kate.parry@bridgend.gov.uk.

Gallwch hefyd gael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau a gweithgareddau Dechrau’n Deg drwy ‘hoffi’ tudalen Facebook ‘Dechrau'n Deg Pen-y-bont ar Ogwr’.

Chwilio A i Y