Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dathliad amgen i gymryd lle digwyddiad goleuadau Nadolig eleni

Yn dilyn pryderon ynghylch diogelwch y cyhoedd yn sgil pandemig Covid-19, mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn datblygu cynlluniau ar gyfer dathliad amgen i gymryd lle digwyddiad goleuadau Nadolig eleni, yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Huw David, fod y penderfyniad wedi ei wneud ar ôl rhoi ystyriaeth ofalus i gyngor a chanllaw Llywodraeth Cymru ynghylch Covid-19.

Mae'r digwyddiad goleuadau Nadolig blynyddol, a'r holl weithgareddau sydd ynghlwm ag ef, yn hynod boblogaidd ymhlith preswylwyr a masnachwyr, ac rydym yn rhannu eu siom na ellir parhau â'r digwyddiad fel yr arfer eleni, oherwydd y pandemig coronafeirws. Ar hyn o bryd, nid oes llawer o sicrwydd ynghylch y dyfodol o ran y pandemig, ac rydym angen gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau diogelwch ein preswylwyr, yn ogystal â hysbysu ein partneriaid, sy'n rhoi amser ac arian i'n helpu ni baratoi ar gyfer troi'r goleuadau ymlaen.

Fodd bynnag, byddwn yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid, rhwng nawr a mis Tachwedd, i ddyfeisio ffordd newydd o ddathlu'r tymor Nadoligaidd, gyda'r nod o gefnogi ein busnesau lleol a darparu ychydig o fwynhad a chyffro'r Nadolig i'n preswylwyr. Fel rhan o'r cynlluniau, rydym yn gobeithio darparu llwyfan ar-lein ar gyfer sefydliadau, masnachwyr a busnesau lleol i ymgysylltu gyda'r cyhoedd, a rhoi cyfle i gymunedau arddangos digwyddiadau a gwybodaeth berthnasol.

Ein huchelgais fydd cynyddu'r nifer o ymwelwyr yng nghanol y dref, gan gymryd i ystyriaeth y canllaw mwyaf diweddar gan Lywodraeth Cymru ynghylch pandemig coronafeirws. Gwyddom ei fod yn gynnar i fod yn trafod y Nadolig, ond mae'r digwyddiadau hyn yn cael eu trefnu fisoedd ymlaen llaw, ac rydym angen hysbysu busnesau nawr, fel eu bod nhw'n cael amser i gynllunio ar gyfer y cyfnod Nadoligaidd prysur.

Dywedodd y Cynghorydd David

Dywedodd Paul Whittaker, cyfarwyddwr creadigol epm Creative: "Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda busnesau yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr eto, i gyflwyno hyrwyddiad Nadoligaidd unigryw ac arloesol.

"Drwy'r prosiect hwn, dyma fydd y cynaf o'i fath ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac efallai De Cymru, rydym yn gobeithio cyflawni digwyddiad Nadoligaidd fydd yn cynyddu'r nifer o ymwelwyr a gwella economi'r dref."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y