Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Datgelu canolfan Chwaraeon Dŵr gwerth £1.5m ym Mhorthcawl

Bydd y rheini sy’n mwynhau syrffio, caiacio, padl-fyrddio, canŵio a mwy yn gallu manteisio ar Ganolfan Chwaraeon Dŵr gwerth £1.5m sydd newydd gael ei hagor yn swyddogol ym Mae Rest ym Mhorthcawl.

Mae’r ganolfan ddeulawr newydd wedi cael ei dylunio i apelio at bobl sy’n mwynhau chwaraeon dŵr ledled De Cymru a thu hwnt, ac mae wedi cael ei hadeiladu i ddarparu safle pwrpasol i grwpiau a chlybiau lleol, yn ogystal â chyfleusterau ychwanegol i’r rheini sy’n ymweld â Bae Rest.

Mae’r Ganolfan Chwaraeon Dŵr yn cynnwys cawodydd y tu allan, cadeiriau olwyn hygyrch i'w defnyddio ar y traeth, storfa beics bob tywydd a gwybodaeth i dwristiaid, a bydd yn bencadlys i gangen leol Clwb Syrffio Arfordir Cymru.

Bydd menter lwyddiannus Ysgol Syrffio Porthcawl ar lawr gwaelod yr adeilad a bydd ganddi fynediad at loceri offer diogel, ystafelloedd newid a chawodydd. Mae’r Ysgol yn cynnig gwersi syrffio a phadl-fyrddio, gwasanaeth llogi byrddau syrffio, achubwyr bywydau, hyfforddiant syrffio a mwy drwy gydol y flwyddyn.

Bydd gwasanaeth Llogi Beiciau Bae Rest yn cynnig amrywiaeth o feiciau, gan gynnwys ‘beiciau teiars tew’ a beiciau ‘cruiser’ fel y rhai yng Nghaliffornia, er mwyn annog ymwelwyr i fwynhau rhwydwaith beicio Porthcawl, ei gysylltiadau â llwybr yr arfordir, ei draethau a’i gildraethau.

Bydd y ganolfan hefyd yn cynnal Academi’r Traeth, a fydd yn arbenigo mewn darparu addysg amgylcheddol, dysgu yn yr awyr agored a gweithgareddau gwybodaeth am y môr, yn ogystal â bod yn bencadlys ar gyfer digwyddiadau glanhau traethau.

Mae Rest Café Bar Ltd, sy’n rhan o Grŵp Booth, wrthi’n mynd drwy’r broses o lofnodi les, ac fe fydd yn darparu caffi / bistro Aar lawr cyntaf y Ganolfan Chwaraeon Dŵr a chiosg ar y llawr gwaelod i werthu hufen iâ a lluniaeth.

Mae croesfan newydd i gerddwyr wedi cael ei hadeiladu er mwyn creu llwybr mwy diogel rhwng y ganolfan a thraeth Baner Las enwog Bae Rest, ac mae’r prosiect wedi golygu bod ciosg harbwr hanesyddol y dref wedi cael ei ailwampio er mwyn darparu gwell cyfleusterau i ddefnyddwyr cychod sy’n ymweld â Marina Porthcawl.

Mae £1.5m o gyllid yr UE wedi cael ei neilltuo ar gyfer y Ganolfan Chwaraeon Dŵr fel rhan o raglen Cyrchfannau Denu Twristiaid Llywodraeth Cymru, sydd wedi cael ei lansio gan Croeso Cymru i greu 13 o gyrchfannau i ymwelwyr.

Wrth agor y ganolfan, dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rydw i’n falch iawn o agor y cyfleuster newydd rhagorol hwn ar gyfer yr ardal.

“Ein nod fel rhan o’r rhaglen Cyrchfannau Denu Twristiaid yw canolbwyntio ar fuddsoddi mewn prosiectau allweddol ym mhob ardal er mwyn cael effaith wirioneddol ar broffil Cymru yn y farchnad fyd-eang gystadleuol sydd ohoni.

“Er mwyn bod yn gyrchfan arfordirol flaenllaw, mae angen i ni sicrhau bod gennym ni gyfleusterau a gwasanaethau o'r radd flaenaf i breswylwyr ac ymwelwyr, ac rwyf yn sicr y bydd y datblygiad hwn yn cymell pobl i ymweld â'r ardal ac y bydd yn fuddiol i ymwelwyr a phobl leol.”

Bydd y ganolfan newydd anhygoel hon yn fan eiconig arall ym Mhorthcawl a bydd yn sicr yn boblogaidd ymysg ymwelwyr, a fydd yn manteisio ar y cyfleusterau gan fwynhau golygfeydd godidog ac arfordir dramatig Bae Rest.

Mae’r cyngor a’i bartneriaid wedi ymrwymo i gynnal gwaith adfywio effeithiol o ansawdd uchel ym Mhorthcawl a bydd y Ganolfan Chwaraeon Dŵr yn rhan bwysig o gefnogi’r gwaith hwn.”

Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: “Mae Bae Rest wedi bod yn gyrchfan ragorol i dwristiaid a phobl sy’n mwynhau chwaraeon dŵr ers tro byd, a bydd y ganolfan newydd yn rhoi profiad gwell a mwy cyfoethog i ymwelwyr.

“Rydw i’n ddiolchgar i Lywodraeth Cymru a Croeso Cymru am fuddsoddi Cyllid yr UE yn y prosiect hwn. Mae’n arwydd o hyder ym Mhorthcawl fel cyrchfan i ymwelwyr ac fe hoffwn longyfarch pawb sydd wedi helpu i sefydlu Canolfan Chwaraeon Dŵr Bae Rest.”

Cadwch lygad am ragor o fanylion i weld pryd bydd y Ganolfan Chwaraeon Dŵr a’i chyfleusterau ar agor yn llawn i’r cyhoedd.

Chwilio A i Y