Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Datblygiad i ddod â 10 cartref newydd ar safle gwag

Mae llain o dir nad yw’n cael ei defnyddio yn Nhondu yn cael ei thrawsnewid yn ddatblygiad Cymoedd i’r Arfordir (V2C) newydd o ddeg cartref.

Bydd y datblygiad tri llawr yn Heol Maesteg yn cynnwys deg fflat un ystafell wely gyda lleoedd parcio ceir ar gael o flaen yr eiddo. Mae'r safle, a arferai fod yn eiddo i berchennog tir preifat, wedi bod yn wag ers sawl blwyddyn.

Disgwylir i'r gwaith adeiladu ddechrau'r mis hwn a disgwylir iddo gael ei gwblhau yr adeg hon y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Darrin Davies, Cyfarwyddwr Corfforaethol Datblygu a Thwf V2C: "Rydym yn teimlo’n gyffrous iawn i fod yn gweithio i drawsnewid y tir hwn yn Nhondu a helpu i ateb y galw am gartrefi llai yn y fwrdeistref sirol. Mae'r prosiect hwn yn enghraifft wych o'r ffordd rydym yn gweithio tuag at ein hamcan o ddarparu tai fforddiadwy o ansawdd uchel i bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a chreu cartrefi sy'n lleoedd diogel a hapus.

"Rydym mor falch o fod yn gweithio gyda Bluefield Land a Spring Design, dau gwmni lleol, er mwyn gwireddu’rgwaith adeiladu hwn. Sicrhawyd cyllid ar gyfer y cynllun gan Lywodraeth Cymru drwy ein partneriaeth tai gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr."

Mae'n wych gweld safle adfeiliedig yn cael ei ddefnyddio eto gyda datblygiad o ansawdd uchel o'r math hwn yn darparu llety y mae mawr ei angen mewn ardal boblogaidd.

Mae hwn yn lleoliad delfrydol ar gyfer cartrefi newydd gyda digon o amwynderau lleol gerllaw a chysylltiadau trafnidiaeth da.

Dywedodd aelod cabinet y cyngor dros lesiant a chenedlaethau'r dyfodol, Dhanisha Patel

Bydd VC2 yn gweithio gyda’r awdurdod lleol i ddyrannu eiddo i bobl y mae angen cartref arnynt. I gofrestru ar gyfer tŷ neu am gymorth os ydych yn wynebu digartrefedd, ewch i wefan y cyngor ac ymgeisiwch am dŷ drwy’r Porth Jig-so Tai.

Chwilio A i Y